ไทยติดอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ประเทศฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ได้ดีที่สุด

ไทยติดอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ประเทศฟื้นตัวและรับมือโควิด-19 ได้ดีที่สุด - Sun Gateway สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
16 พฤษภาคม 2565
วันที่ 11 พ.ค. 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจความร่วมมือการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านสาธารณสุข ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เกี่ยวข้อง ที่ได้ทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างทั่วถึง ประชาชนพึงพอใจต่อคุณภาพ มาตรฐานบริการสาธารณสุข

ทั้งนี้ การดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลต่อการจัดอันดับของประเทศไทยในเวทีโลก ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564 ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด จากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index (GCI) ในมิติด้านการฟื้นตัว (Global Recovery Index) และด้านความรุนแรงของการระบาด (Global Severity Index) ไทยได้รับการประเมินให้ได้คะแนนดีที่สุดจาก 184 ประเทศทั่วโลก
 
สำหรับผลการดำเนินงานสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ จำนวน 47.56 ล้านคน (จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 47.74 ล้านคน) ครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 99.61%


ขณะที่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีจำนวน 14,549 แห่ง ส่วนการให้บริการตามสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย 1. บริการพื้นฐานในงบเหมาจ่ายรายหัว เช่น บริการสุขภาพทั่วไป มีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในใช้บริการต่ำกว่าเป้าหมาย และ 2. บริการเฉพาะกลุ่มนอกงบเหมาจ่ายรายหัว เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ มีการเข้ารับยาต้านไวรัสสูงกว่าเป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเข้ารับบริการล้างไต ฟอกไต ปลูกถ่ายไต สูงกว่าเป้าหมาย และผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ได้รับการดูแลในชุมชนตามแผนการดูแลรายบุคคลต่ำกว่าเป้าหมาย สาเหตุที่ผลงานบริการที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม และการปรับเปลี่ยนรูปแบบสาธารณสุขระดับปฐมภูมิวิถีใหม่ที่เน้นการจัดบริการนอกหน่วยบริการเพื่อลดความแออัด
 
นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จข้างต้นยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างดีที่สุด ยกระดับมาตรฐานและความมั่นคงด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทย จนได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และดูแลรักษาสุขภาพ (Medical & Healthcare Hub) แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนเป็นเป้าหมายอันดับแรกของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการป้องกันและส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยในทุกช่วงวัย พร้อมๆ กับเตรียมสวัสดิการเพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างสะดวกและทั่วถึง ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ ระบบสาธารณสุขของไทยจะไม่หยุดอยู่กับที่ จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางไว้ โดยมีหลักยึดที่สำคัญ คือ เราจะเดินหน้าไปพร้อมกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพของประเทศ

💬 ที่มาและภาพ: https://www.thairath.co.th/news/politic/2390301

Sun Gateway, ซัน เกทเวย์, บริษัท ซัน เกทเวย์ จํากัด, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน, สินเชื่อต่างแดน, ธอส สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ, สินเชื่อ ธอส เพื่อคนไทยในต่างประเทศ, โครงการบ้าน ธอส
SUN GATEWAY(ซัน เกทเวย์)

Think of Thailand, Think Sun Gateway

CONTACT US


LINE Official Account
BANGKOK OFFICE (Thailand)
SUN GATEWAY CO., LTD.
140/21 ITF TOWER 12TH FL., SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500, THAILAND
TEL : +66 2 231 6800
Website : www.Amazingthaiproperty.com
VISITORS :Ⓒ 2016-2022 SUN GATEWAY CO., LTD. - Sun Gateway(ซัน เกทเวย์) บริการให้คำปรึกษาสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ ยินดีให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ กู้ซื้อบ้าน สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน ครบวงจร >>> Contact Us <<<