บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด
Sun Gateway
ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร แบบ One Stop Service
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคนไทยในต่างประเทศ ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยและ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยให้บริการครอบคลุม 4 ด้านสำคัญ คือ
ด้านอสังหาริมทรัพย์
Property Service
บริการจัดหาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆที่มี
ความน่าเชื่อถือ รวมถึงบริการ
ดำเนินการตกแต่งบ้านหรือที่อยู่
อาศัยโดยทีมงานสถาปนิกและ
มัณฑนากรมืออาชีพ
ด้านสินเชื่อ
Loan Service
ให้คำแนะนำและรับยื่นเรื่อง
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยไม่ต้อง
ใช้หลักฐานการทำงานและ
การเงินในประเทศไทย
ด้านกฎหมายและนิติกรรม
Law & Legal Service
ให้คำปรึกษาพร้อมดำเนิน
เรื่องให้ทุกขั้นตอน โดยลูกค้า
ไม่ต้องบินกลับมาไทย
ด้านบริการทางการเงิน
Financial Service
เป็นตัวแทนรับชำระเงิน
อย่างเป็นทางการของสถาบัน
การเงินที่ให้เงินกู้ ผ่านธนาคาร
ที่มีสาขาทั่วโลก พร้อมตรวจ
สอบประวัติการผ่อนผ่าน
ระบบ Online
บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการโดยมุ่งพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบเกี่ยวกับสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์
ภายในประเทศไทย ภายใต้หลักการทำงานอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และความเอาใจใส่ต่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้า
ซึ่งเป็นคนไทยอาศัยหรือทำงานในต่างประเทศที่จะมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เพราะแม้จะเป็นผู้มีศักยภาพสูง แต่ก็ต้องพบกับข้อจำกัดหลาย
ประการ อาทิ การไม่มีหลักฐานการทำงานและรายได้ภายในประเทศไทย ความไม่สะดวกในการเดินทาง
กลับมาดำเนินการต่างๆด้วยตนเองที่ประเทศไทย
BANGKOK OFFICE (Thailand)
140/57 FL. 24TH ITF TOWER,SILOM ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND
TEL : (+)66-2-231-6799 , (+)66-2-231-6800
Ⓒ 2016 SUN GATEWAY CO.,LTD.
VISITORS :