ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์

         บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด (บริษัทฯ) ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เป็นเจ้าของและผู้ดูแล/จัดการเว็บไซต์นี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ (ท่าน) จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใดๆบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ใดๆ โปรดยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้งานเว็บไซต์

         เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นท่าน ควรอ่านรายละเอียดเสมอ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงและยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่แก้ไขประการใดทั้งสิ้น การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯย่อมก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

         เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บริษัทฯไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆทั้งสิ้น และบริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

         ท่านจะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน และ/หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของบริษัทฯหรือผู้ให้บริการรายอื่น

ความรับผิดของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

         ท่านตกลงว่าในกรณีที่บริษัทฯได้รับความเสียหายหรือสูญหายใดๆอันเนื่องมาจากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์ ท่านยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนายความ และ/หรือค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี)ให้แก่บริษัทฯ

ความรับผิดของบริษัทฯ

         บริษัทฯไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ ความถูกต้องตรงต่อเวลา รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย ของข้อมูล และ/หรือเนื้อหาตลอดจนส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

         ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง จากการใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัทฯอาจถูกใช้เพื่อประกอบการทำธุรกรรม และ/หรือการใช้บริการของท่าน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรม รวมทั้งอาจถูกเปิดเผยให้แก่บริษัทฯในกลุ่มธุรกิจ และ/หรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

         บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆในการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ และท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

         ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัทฯอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ของบริษัทของท่านนี้ไม่ถือว่าเป็นกิจการร้านค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างท่านและบริษัทแต่อย่างใด