UN จัดอันดับให้ประเทศไทยมีคะแนนการพัฒนาที่ยั่งยืนอันดับ 1 ในอาเซียน

UN จัดอันดับประเทศไทย

ประเทศไทย ยอดเยี่ยม ได้รับคะแนนการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การสหประชาชาติ หรือ UN จัดอันดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ “ประเทศไทย” ซึ่งดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report 2023)  ในปี 2566 ไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จากทั้งหมด 166 ประเทศ ปรับตัวขึ้นจากอันดับที่ 44 ในปีก่อนหน้านี้

SDG Index ของประเทศไทยได้คะแนน 74.7 ในปี 2566 ทำให้ไทยเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นการยืนยันผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาที่รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมอย่างตรงไปตรงมา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพัฒนาประเทศทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ ฉบับที่ 13

SDG Index 2023
SDG Index 2023 ที่มา www.sdgmove.com

นอกจากนี้ ยูเอ็นได้จัดทำ Sustainable Development Report เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศสมาชิกทั้ง 193 ประเทศ แต่ละปี ซึ่งรายงานนี้ประกอบด้วย 17 ด้านของ SDGs เช่น การขจัดความยากจน การศึกษาที่มีคุณภาพ การเข้าถึงน้ำสะอาด การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน เป็นต้น

อ้างอิง: sanook.com