ประกาศ! เวนคืนที่ดิน ‘ลาดพร้าว-สำโรง’ สร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ประกาศ! เวนคืนที่ดิน ‘ลาดพร้าว-สำโรง’ สร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดิน ‘ลาดพร้าว-สำโรง’ สร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวงเขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกา กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่

ที่จะดําเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ

โดยเหตุผลของการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ระบุว่า เนื่องจากมีความจําเป็นต้องดําเนินกิจการรถไฟฟ้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสร้างโครงการขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้า

สถานที่จอดรถสําหรับผู้โดยสาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟฟ้าตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สําโรง ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

และอําเภอบางพลีอําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค สมควรกําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/097/4.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/097/4.PDF