“บ้านประชารัฐพร้อมเข้าอยู่” จ.นครปฐม เปิดขาย 17 – 28 ก.พนี้

"บ้านประชารัฐพร้อมเข้าอยู่" จ.นครปฐม เปิดขาย 17 – 28 ก.พนี้

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กคช. เตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สยามพลาซ่า (ข้างตลาดปฐมมงคล) ศูนย์ขายนครปฐม 1 (ท่าตำหนัก) และศูนย์ขายนครปฐม 2 (ศาลายา) ซึ่งภายในงานกคช.ได้คัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครปฐมไว้ให้ชาวนครปฐมได้จับจอง จำนวน 16 โครงการ รวมทั้งสิ้น 2,698 หน่วย รูปแบบโครงการจัดสร้างเป็นอาคารชุด 3 – 5 ชั้น ขนาดห้อง 24 – 33 ตารางเมตร ประกอบด้วย โครงการบ้านพร้อมอยู่ จำนวน 15 โครงการ 2,593 หน่วย ราคาขายอยู่ระหว่าง 266,000 – 472,000 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ 105 หน่วย ได้แก่ โครงการนครปฐม (สระสี่มุม) ราคาขาย 670,000 บาท
ทั้งนี้ งานดังกล่าว กคช.จัดโปรโมชั่นพิเศษคือ วางเงินจองเพียง 1,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยโครงการบ้านประชารัฐ หากทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติลดอัตราดอกเบี้ย 1% ถ้าชำระเงินสดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ กรณีผู้สนใจซื้ออาคารชุดชั้นที่ 4 – 5 จะได้รับมุ้งลวดและเหล็กดัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ดี การจัดมหกรรมบ้านเคหะประชารัฐเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) โดยทั้งนี้เรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ คนพิการ ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงฯที่ต้องดำเนินการในปีนี้
สำหรับแผนยุทธศาสตร์ที่กคช.เร่งดำเนินงานประกอบด้วย 4 โครงการหลักคือ
1. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวน 20,292 หน่วย แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ระยะ โดยในระยะแรก อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารแปลง G จำนวน 334 หน่วย เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากแฟลต 18 – 22 ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ขณะนี้มีความคืบหน้า 4.52 % ซึ่งเร็วกว่าแผน 0.40 % ทั้งนี้คาดว่าจะย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเข้าอยู่ได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับการพัฒนาโครงการระยะที่ 2, 3 และ 4 จะดำเนินการเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 6,212 หน่วย ทั้งนี้จะเสนอขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคม 2560
2. โครงการที่อยู่อาศัยพร้อมอยู่ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้รับสินเชื่อในเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสิน ตามนโยบายโครงการ บ้านประชารัฐของรัฐบาล โดย กคช. ได้คัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมขายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดทั้งปีเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้จับจองเป็นเจ้าของ โดยมีเป้าหมายการขาย 10,470 หน่วย ปัจจุบัน ขายได้ 4,353 หน่วย
3. โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดย กคช. จะจัดสร้างที่อยู่อาศัยทั้งประเภทเช่าและเช่าซื้อ ได้แก่ โครงการอาคารเช่า เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้เช่าที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ จำนวน 18 โครงการ 5,128 หน่วย และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (TOD) โดย ในระยะแรกจะดำเนินการบนที่ดินของ กคช. 2 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 1,376 หน่วย ประกอบด้วย โครงการประชานิเวศน์ 3 จำนวน 556 หน่วย และโครงการลำลูกกา คลองสอง จำนวน 820 หน่วย นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของ รฟม. จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี สถานีรถไฟฟ้าบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ และสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี กรุงเทพฯ

4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ซึ่งกคช.มีโครงการที่อยู่อาศัยในความดูแลทั่วประเทศ จำนวน 680 ชุมชน ทั้งนี้กคช. จะดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพ โดยการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพห้องพักอาศัยให้พร้อมอยู่ซึ่งในปีนี้กำหนดไว้ 100 ชุมชน โดยจะนำร่องโครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ กรุงเทพฯ ก่อน นอกจากนี้ยัง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชน เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน