ธอส.ผุด4แพ็กเกจสินเชื่อช่วยคนมีบ้าน

ธอส.ผุด4แพ็กเกจสินเชื่อช่วยคนมีบ้าน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมวงเงิน 3.6 หมื่นล้านบาท จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อ เพื่อสังคมออกมาในช่วงไตร มาสที่ 1-2 เน้นดูแลกลุ่มผู้มี รายได้น้อยและปานกลาง ข้า ราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากร ทางการศึกษา และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น ประกอบด้วย โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560 สำหรับประชา ชนทั่วไปและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้รวมไม่เกินจำ นวนที่ธนาคารกำหนด วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.99%
นอกจากนี้มีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการครู ปี 2560 สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระ ทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่มีกรรม สิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เป็นของตน เองและ/หรือคู่สมรสจดทะเบียน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับเอ็ม อาร์อาร์ – 3.75% หรือเท่ากับ 3% ต่อปี

นายฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือเทียบเท่า และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับเอ็มอาร์ อาร์ -3.75% หรือเท่ากับ 3%, โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560 ให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถกู้ร่วมกับคู่สมรสจดทะเบียน บุตร หรือหลานได้ ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่อยู่อาศัยมี คุณสมบัติเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับเอ็มอาร์อาร์ – 3.50% หรือเท่ากับ 3.25% และกรณีหลัก ประกันแบบบ้านทั่วไป อัตราดอก เบี้ยปีที่ 1 เท่ากับเอ็ม อาร์อาร์ – 3.00% หรือเท่ากับ 3.75%.