เพิ่มหลักเกณฑ์อีก 2 ข้อลงทะเบียนคนจนรอบใหม่เริ่ม 3 เม.ย.นี้

เพิ่มหลักเกณฑ์อีก 2 ข้อลงทะเบียนคนจนรอบใหม่เริ่ม 3 เม.ย.นี้

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 หรือโครงการลงทะเบียนคนจน ประจำปี 60 ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มของผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน โดยต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือสลากธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ รวมทั้งต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหรือทาวเฮ้าส์เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดเกิน 35 ตารางเมตร ขณะเดียวกันต้องไม่มีที่ดินเพื่อการเกษตร เกิน 10 ไร่ หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่
สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนคนจนในปี 60 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค.นี้ โดยผู้มีสิทธิทุกคนต้องมาลงทะเบียนใหม่หมดทั้งรายเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้วและรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน โดยต้องเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อความรวดเร็วในการกรอกข้อมูล ขอแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ง กรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนและครบถ้วน จากนั้นให้ยื่นแบบฟอร์มฉบับเต็มด้วยตัวเองที่หน่วยลงทะเบียน เสียบบัตรประชาชน พนักงานจะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลที่พนักงานกรอกให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ในปีนี้ได้เพิ่มจุดลงทะเบียนอีก 2 ที่ คือ คลังจังหวัด และสำนักงานเขต ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในเดือน มิ.ย.60 หลังจากนั้นจะได้รับบัตรประจำตัวผู้รับสวัสดิการจากกระทรวงการคลัง
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มหลักเกณฑ์อีก 2 ข้อ นอกเหนือจาก 3 เงื่อนไขเดิม คือ 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค.42 3.เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ในปี 59 ไม่เกิน 1 แสนบาท 4.ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตร ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาท และ 5.ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าหลักเกณฑ์ เช่น บ้านไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
ทั้งนี้ การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 และ 2560 พบว่ามีผู้มาลงทะเบียนรวม 8,375,383 คน และเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินโอนทั้งสิ้น 7,715,359 คน แต่มียอดโอนรวม 7,525,363 คน หรือคิดเป็น 97.5% คิดเป็นเงิน 17,469 ล้านบาท
สำหรับผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ภายในเดือนมิ.ย. นี้ จากเว็บไซต์www.epupomymayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หากไม่มีชื่อ ให้รีบติดต่อที่หน่วยลงทะเบียน และสุดท้ายให้เตรียมตัวรับบัตรสวัสดิการประจำตัว ที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการให้ต่อไป โดยผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ต่อไป ทั้งเรื่องของค่าโดยสารในการเดินทาง การช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น