เปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่วันแรก

เปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่วันแรก

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 มีความพร้อมทั้งหน่วยงานรับลงทะเบียนและหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน สำหรับการเปิดลงทะเบียนที่จะเริ่มขึ้น ในระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560-15 พฤษภาคม 2560 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1. ธนาคาร 3 แห่งที่รับลงทะเบียน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำระบบรองรับการลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์และทำการทดสอบระบบการอ่านข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. คลังจังหวัด 76 จังหวัด สังกัดกรมบัญชีกลาง ได้จัดการประชุม Conference สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ได้ทำการติดตั้งให้ ผลการทดสอบได้ผลเป็นที่น่าพอใจและพร้อมรับลงทะเบียน นอกจากนี้ คลังจังหวัดทั่วประเทศได้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อวิทยุในท้องถิ่นและการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มและการลงทะเบียน และยังมีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดบริการประชาชนให้มาลงทะเบียน
3. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ได้ทำการติดตั้งระบบการลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดสอบความพร้อมของระบบ คาดว่าจะใช้งานได้ทันการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 3 เมษายน 2560
โดยผู้ลงทะเบียนสามารถศึกษาแบบฟอร์มและคู่มือการลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) www.fpo.go.thในวันลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ในการลงทะเบียน และหลังจากปิดโครงการฯ กระทรวงการคลังจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อในระบบการลงทะเบียน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือสามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359 ในเวลาราชการ และหากไม่ปรากฏชื่อให้รีบติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน ณ สาขาที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ขณะเดียวกัน ผู้ที่ลงทะเบียนต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้
2.1 การตรวจสอบข้อมูลบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อายุ เป็นต้น จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง โดยกรมการปกครองจะทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์หลังจากกระทรวงการคลังส่งข้อมูลให้
2.2 การตรวจสอบรายได้จากฐานข้อมูลการชำระภาษีของกรมสรรพากร โดยจะทำการตรวจสอบรอบแรกสำหรับผู้ที่ยื่นแบบชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต และรอบสองสำหรับผู้ที่ยื่นแบบชำระภาษีเป็นกระดาษ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
2.3 การตรวจสอบเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ของผู้ลงทะเบียน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เชิญธนาคารพาณิชย์ไทยจำนวน 15 ธนาคาร มาร่วมหารือ และได้ข้อสรุปว่าจะตรวจบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และฝากประจำ ทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560
2.4 การตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ โดยสำนักงานที่ดินสังกัดกรมที่ดิน จะทำการตรวจสอบที่ดินในภูมิลำเนาของผู้ลงทะเบียน ณ วันที่กระทรวงการคลังส่งข้อมูลให้ และจะทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
อย่างไรก็ดี จะมีการประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th และ ณ ที่ทำการอำเภอหรือสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้ลงทะเบียนกรอกไว้ในแบบฟอร์ม และจะเป็นที่อยู่ที่จะจัดส่งบัตรสวัสดิการต่อไป