รัฐปลดล็อคปล่อยสินเชื่อผู้สูงอายุ ติดอาวุธ ธอส.ขยายฐานลูกค้า

รัฐปลดล็อคปล่อยสินเชื่อผู้สูงอายุ ติดอาวุธ ธอส.ขยายฐานลูกค้า

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
หลังจาก ครม.ไฟเขียวแก้ไข พ.ร.บ.ธอส. 3 ฉบับรวด ช่วยปลดล็อคสินเชื่อผู้สูงอายุ, ออกสลากธอส. เพิ่มช่องทางระดมทุนระยะยาว หวังเป็นกลไกช่วยหนุนประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ นับเป็นการแก้ไขปรับปรุงเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทั้งเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการให้บริการทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและให้บริการกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
โดยเนื้อหาที่น่าสนใจใน หลักการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทั้ง 3 ฉบับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย
– การแก้ไขเนื้อหาใน พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 เพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์ของ ธอส.ให้รองรับการให้สินเชื่อเพื่อผู้สงอายุ (Reverse Mortgage : RM), การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ธอส. แก้ไขอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอนกรรมการผู้จัดการ แก้ไขอำนาจในการออกและขายพันธบัตร หุ้นกู้ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ ธอส. มีอำนาจในการออกและขายสลากออมทรัพย์ เพื่อให้ ธอส.มีช่องทางใหม่ในการระดมทุนระยะยาวยิ่งขึ้น
– การขยายขอบเขตการดำเนินงานของ ธอส.ให้สามารถประกอบกิจการในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเข้าถือหุ้นในกิจการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย กิจการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กิจการรับจัดทำสัญญา และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และกิจการประกันวินาศภัยและประกันชีวิตได้
– แก้ไขขอบเขตการให้กู้ยืมเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แก้ไขเงื่อนไขการซื้อตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือ และแก้ไขอำนาจในการซื้อหรือรับโอน การขายหรือจำหน่ายสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย