ททท.ชวนกลับบ้าน แต่งไทยเล่นสงกรานต์

ททท.ชวนกลับบ้าน แต่งไทยเล่นสงกรานต์

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

“เทศกาลสงกรานต” ปใหมไทย ปจจุบันนับไดวาเปนมากกวาเทศกาล ที่มีวันหยุดยาวทําใหทุกคนดีใจไดกลับ บาน เพื่อพักผอนมีความสุขกับครอบครัว รดนํ้าดําหัวพอแม ญาติผูใหญ แสดงความกตัญูตอบุพการี รวมถึงการไปรวมทําบุญสรงนํ้าพระ เพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต พรอมทั้งการออกไปเลนนํ้าสงกรานตสนุกสนาน ตามประเพณีในชุมชนดวยบรรยากาศทองถิ่นที่คุนเคย และทองเที่ยวเมืองไทย
นายธเนศวรเพ็ชรสุวรรณ รองผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กลาววา ททท. กําหนดนโยบาย สงเสริมการทองเที่ยวชวงเทศกาลสงกรานตภายใตแนวคิด “กลับบาน…แตงไทยไปเลนสงกรานต” เพื่อปลุก สํานึกใหคนไทยรักษาประเพณีไทยและเที่ยวเมืองไทย กระตุนการทองเที่ยวและเศรษฐกิจใหกระจายรายไดสู ชุมชน ตอยอดกระแสแตงชุดไทยยอนยุคจากงาน “อุนไอรักคลายความหนาว” และละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ซึ่ง ทําใหคนไทยไดภูมิใจในการแตงกายดวยชุดไทย อันเปนเอกลักษณที่โดดเดน อีกทั้งสอดคลองกับ นโยบาย ของรัฐบาล ในเรื่องของไทยนิยมยั่งยืนอีกดวย
ททท. ตองการเปลี่ยนแนวความคิดใหกับคนไทยที่มีแผนเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ใหหันมาเดินทาง กลับสูบานเกิด และใชชีวิตอยางอบอุนกับครอบครัวตลอดเทศกาลสงกรานตที่มีวันหยุดยาวติดตอกัน 5 วัน ซึ่ง วันที่ 14 เม.ย.ยังเปน “วันครอบครัว” จึงเหมาะที่จะใชโอกาสนี้รณรงคใหทุกคนเดินทางกลับภูมิลําเนา แตงชุด ไทยแตละภาคเที่ยวสงกรานต “การสงเสริมการทองเที่ยวชวงเทศกาลสงกรานตในป 2561 นี้ททท.คาดวาจะสามารถสรางรายไดไมตํ่ากวา 9,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2560 ถึงรอยละ 15 ขณะที่นักทองเที่ยวชาวไทยจะมีไมตํ่ากวา 3 ลานคนที่เดินทางทองเที่ยวชวงนี้เปนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2560 ถึงรอยละ 15 สวนนักทอง เที่ยวตางประเทศคาดวาจะเดินทางมาทองเที่ยวไมตํ่ากวา 500,000-600,000 คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2560 ถึงรอยละ 20” นายธเนศวรกลาว จากการที่รัฐบาลไดมีนโยบายใหความสําคัญกับการทองเที่ยว โดยมุงเนนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวใน 55 เมืองรอง มากขึ้น ททท.จึงไดกําหนดจัดงานเฉลิมฉลอง “เทศกาลสงกรานต” ขึ้นใน 5 จังหวัดเมืองรอง ทุกภูมิภาค ไดแก กําแพงเพชร สิงหบุรีกาฬสินธุนครศรีธรรมราช และ จันทบุรีเนนนําเสนอไฮไลตและกิจกรรม ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ที่ลวนแตนาสนใจทั้งสิ้น อีกทั้งนักทองเที่ยวไดรับประโยชนจากมาตรการ ทางภาษีอีกดวย
กําแพงเพชร ททท.รวมมือของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร และ 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง รวมใจกันจัดงาน เทศกาลสงกรานตประจําป 2561 ขึ้นที่บริเวณหนาศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง กําแพงเพชร
ีกิจกรรมนาตื่นตาตื่นใจในบรรยากาศยอนยุค ทั้งขบวนแหผาหมพระธาตุตามประเพณีโบราณ ขบวนแหเครื่อง สักการะ และเครื่องสรงนํ้า ศาลเจาพอหลักเมือง และ ศาลพระอิศวร นอกจากนี้ยังมีอุโมงคละอองนํ้าสีสันสาย นํ้าปง การกอพระทรายนํ้าไหล การแสดง การละเลนพื้นบาน และเลือกซื้อ ชิมอาหารถิ่นหามพลาด
ิงหบุรีเชิญชวนนักทองเที่ยวแตงไทยไปเที่ยวงานสงกรานตที่บริเวณบานระจัน อ.คายบางระจัน ระหวางวันที่ 13-15 เม.ย. 2561 เลนนํ้าในบรรยากาศแบบ ไทยๆ รวมพิธีตางๆที่สืบทอดแตโบราณ “พิธีปารุปะนัง” หรือการหม ผาพระนอนจักรสีห 1 ปมีครั้งเดียว ขบวนแหทางวัฒนธรรมและรวมสรงนํ้ารูปหลอ “หลวงปูธรรมโชติ” สรงนํ้าพระ สงฆสรงนํ้ารูปหลอวีรชน กอเจดียทราย และการละเลน
ยังมีกีฬาพื้นบานทางนํ้า เชน การพายเรือหัวใบทายบอด พายเรือชักเยอ พายกระทะ มวยทะเล และหัวลานชน กัน อีกทั้งไดเลือกซื้อสินคาทองถิ่นและอาหารพื้นบาน ที่ตลาดไทยยอนยุคบานระจัน กาฬสินธุจัดสงกรานตภายใตชื่อ “กาฬสินธุแฮปปเนส โมเดล” เชิญชวนนักทองเที่ยวแตงไทยไปรวมงานไดที่ บริเวณวงเวียนไดโนเสาร (วัดสวางคงคา) อ.เมืองกาฬสินธุเลนสงกรานตกับ นาดิโน และ นองแพรวา สอง ไดโนเสารที่เปนเอกลักษณสําคัญของจังหวัดแหงนี้รวมทั้งรวมชมขบวนแหทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีจาก ศิลปนชื่อดัง และ “วงแพรวา จีจี้” สาวชาวกาฬสินธุ 18 คน จะมาชวนเตนทาไดโนเสารอยางสนุกสนาน และการ ออกรานขายอาหารพื้นถิ่นและอาหารชื่อดังของจังหวัด
นครศรีธรรมราช หนึ่งในจังหวัดทองเที่ยวสําคัญ ของภาคใตเชิญชวนนักทองเที่ยวแตงไทยไปรวมงานและ ชื่นชมกับ งานประเพณีเกาแกที่ถนนราชดําเนิน อ.เมืองนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 13-14 เม.ย. กิจกรรมที่เปน หัวใจหลักมี 3 อยาง คือพิธีบวงสรวงพระอิศวร การแสดงอัญเชิญพระอิศวรเพื่อประกอบ พิธีโลชิงชา ซึ่งเปนการ โลชิงชานอกเขตเมืองหลวงเพียงแหงเดียวของประเทศไทย และการรําเสนง นอกจากนี้ยังจะไดชม ขบวนแหนางดาน ยอนยุคไปกับการแสดงพื้นบานรําวงเวียนครก และรวมเปนสวนหนึ่งใน พิธีบวงสรวงแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณ พระบรม ราชานุสาวรียพระเจาศรีธรรมโศกราช ถายภาพเปนที่ระลึก บริเวณโคมไฟเทวรูป 4 องคมีพระอิศวร พระอาทิตยพระจันทรพระแมคงคา รวมทั้งสินคาและอาหารเพียบ
จันทบุรียังคงขนบธรรมเนียม และประเพณีเกาแกโบราณที่สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน คือ “ประเพณีชักเยอเกวียน พระบาท” หรือ “ชักเยอพระบาท” ที่วัดตะปอนใหญ ต.ตะปอน อ.ขลุง และเปนสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต ของจังหวัดจันทบุรีในปนี้ชวง 14-17 เม.ย. วันที่ 14 เม.ย. ชมขบวนแหเกวียนพระพุทธบาทผา ทําบุญโรงทาน “รอยรส พันอยาง” สวนวันที่ 16 เม.ย. มีพิธี รดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ที่วัดเกวียนหัก และวันที่ 17 เม.ย. มีพิธีรดนํ้าดําหัว ประเพณีชักเยอเกวียนพระบาท ชมวิถี ชีวิต ช็อปอาหารถิ่น ที่ตลาดตะปอน 270 ปอีกทั้งยังมีการแสดง แสง สีเสียง มหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเลนไทย การกอเจดียทราย 2561 กอง ที่วัดตะปอนใหญ งานเทศกาลสงกรานตป 2561 นี้ททท. เชิญชวน “ออเจา” ทั้งหลาย “กลับบาน…แตงไทยไปเลนสงกรานต” โดยสอบถามไดที่ โทร.1672 เพื่อคนไทยจะไดเติมเต็มสิ่งดีๆใหแกชีวิต.