สงกรานต์เงินสะพัด 1.32 แสนล้าน!

สงกรานต์เงินสะพัด 1.32 แสนล้าน!

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

โพลหอการคาไทยยํ้าชัดเทศกาลสงกรานตปนี้เงินสะพัด 1.32 แสนลานบาท สูงสุดในรอบ 13 ปที่มีการสํารวจ มากอน หนานี้มีปจจัยมาจากวันหยุดยาวติดตอกัน ทําใหคนไทยวางแผนทองเที่ยวและใชจายเงินไดอยาง รอบคอบ นายธนวรรธนพลวิชัย ผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยวา จากการสํารวจประชาชนทั่ว ประเทศ 1,222 ตัวอยาง เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชจายในเทศกาลสงกรานตปนี้คาด วาจะมีเงินสะพัดมูลคา 132,000 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.50% เทียบกับปที่ผานมา คิดเปนมูลคาใชจายสูงสุดรอบ 13 ปหรือตั้งแตมีการสํารวจเมื่อป 2549 ที่มีมูลคา การใชจายชวงเทศกาลสงกรานตมูลคา 88,500 ลานบาท ปจจัย ที่ทําใหการใชจายปนี้ทําสถิติสูงสุด รอบ 13 ปเนื่องจากมีวันหยุดยาวถึง 5 วัน หรือวันที่ 12-16 เม.ย. แตภาค เอกชนบางแหงประกาศใหหยุดถึงวันที่ 17 เม.ย. รวมกับรอยตอวันหยุดวันจักรีเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ทําใหมีวันหยุด ยาวมากขึ้น ทําใหประชาชนวางแผนการใชจายทั้งการเดินทาง ทองเที่ยว ทําบุญ และซื้อสินคามากขึ้น สะทอน จากการสอบถามถึงแผนการใชจายเรื่องการทองเที่ยว สวนใหญตอบวา ไปเที่ยว 81.5% โดยวางแผนทองเที่ยว ในประเทศ 32.9% มากที่สุด “เมื่อถามเรื่องการทองเที่ยวพบวา จะมีการใชจายดานการทองเที่ยวในประเทศ 3,991 บาทตอคน เที่ยวตาง ประเทศ 76,800 บาทตอคน ผูตอบ สวนใหญนิยมเดินทางไปเที่ยวภาคกลางมากที่สุด 62.8% ไดแก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรีชลบุรีนครนายก รองลงมาภาคใต 14% เชน ภูเก็ต สงขลา ตรัง ภาคเหนือ 13.4% เชน เชียงใหม นาน แพร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8.7% เชน ขอนแกน นครราชสีมา หนองคาย” ทั้งนี้เมื่อสอบถามการใชจายนอกเหนือจากการทองเที่ยว พบวา สวนใหญทําบุญมากที่สุด 82.1% โดยคาใช จายในการทําบุญ 2,914 บาทตอคน รดนํ้าดําหัวผูใหญ 81.9% คาใชจาย 3,452 บาทตอคน เลนนํ้าสงกรานต 72.5% คาใชจาย 1,664 บาทตอคน ซื้อสินคาอุปโภคบริโภค 67.6% คาใชจาย 2,690 บาทตอคน โดย การซื้อ สินคาผูตอบสวนใหญ 52.1% จะซื้อสินคาจํานวนชิ้นเพิ่มขึ้น ขณะที่ที่มาของแหลงเงินที่ใชจาย ผูตอบสวนใหญ 63.8% ใชเงินเดือนและรายไดตามปกติรองลงมาใชเงินจากโบนัสและรายไดพิเศษ เงินออม และเงินกู “สําหรับคําถามเรื่องบรรยากาศเทศกาลสงกรานตผูตอบสวนใหญตอบวา จะสนุกสนานเหมือนเดิม 50% มีตอบ สนุกสนานมากกวาเดิม 34.8% บุคคลที่อยากรดนํ้าดําหัวมากสุด โดยนัก การเมืองอันดับ 1 คือ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ดาราฝายชายอันดับ 1 คือ โปป-ธนวรรธนวรรธนะภูติดาราฝายหญิงอันดับ 1 คือ เบลลา-ราณี แคมเปญ” นายธนวรรธนกลาววา การใชจายในเทศกาลสงกรานตแมมีความคึกคัก แตพบวาเปนการใชจายที่กระจุกตัวใน สวนของคนชั้นกลางและรายไดสูง ซึ่งสะทอนจากการใชเงินเดือนมาเปนคาใชจายมากกวาเงินออม สวนกลุมคน รายไดนอยยังไดรับผลกระทบจากราคาสินคาเกษตรตกตํ่า และกรณีที่มองวาเศรษฐกิจไทยยังโต 4.2-4.6% มา จากฐาน ของการทองเที่ยวของกระแสจากละครบุพเพสันนิวาส เปนแรงผลักดันทําใหคนนิยมแตงชุดไทยออก ไปเที่ยวทั้งหัวเมืองหลัก เมืองรอง ทั่วประเทศ และมีการทําบุญมากกวาที่จะสังสรรคทําใหการซื้อสินคาสุราอาจ ลดลง โดยจะมีการประเมินผลอีกครั้งวานักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาไทย อิงกับกระแสแตงชุดไทยดวย หรือไม.