ก่อนต่อเติมบ้าน มีอะไรบ้างที่ควรรู้

ต่อเติมบ้าน มีอะไรบ้างที่ต้องรู้

บ้านที่อยู่อาศัยในระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น หรืออยากได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมตามความต้องการ ทำให้มีความจำเป็นในการขยายพื้นที่ แล้วถ้าต้องการต่อเติม หรือขยับขยายให้มีพื้นที่รองรับกับความต้องการในการใช้งาน ต้องคำนึงถึงหลักการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักการก่อสร้างและกฎหมาย รวมถึงความปลอดภัยทั้งตัวผู้พักอาศัย และเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบด้วย

หัวข้อ 

 

ก่อนต่อเติมบ้าน มีอะไรบ้างที่ต้องรู้

ต่อเติมบ้านแบบไหนที่ไม่ต้องขออนุญาต และ ต่อเติมบ้านแบบไหนที่ต้องขออนุญาต

 

 

ต่อเติมบ้านแบบที่ไม่ต้องขออนุญาต

 • การ “เพิ่ม” หรือ “ลด” เนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกัน ไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน
 • การ “เพิ่ม” หรือ “ลด” เนื้อที่ของหลังคารวมกัน ไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ด้วยการใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม
 • การเปลี่ยนส่วนใด ๆ ภายในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร ด้วยการใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม
 • การเปลี่ยน ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ส่วนใด ๆ ก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร และไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 10% ของโครงสร้างอาคารเดิม

 

 

ต่อเติมบ้านแบบที่ต้องขอใบอนุญาต

 • การ “เพิ่ม” หรือ “ลด” เนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกัน เกิน 5 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องขออนุญาตทั้งหมด
 • การเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ภายในบ้านด้วยวัสดุที่แตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเดิม ต้องขออนุญาต
 • บ้านเดี่ยวต้องเหลือที่ดินรอบบ้าน 30%
 • ทาวน์เฮ้าส์ ต้องมีพื้นที่หน้าบ้านเหลือในระยะ 3 เมตร หลังบ้านต้องมีระยะเหลือ 2 เมตร
 • การต่อเติมห้องที่มีหน้าต่าง ประตู ระเบียง หรือช่องระบายอากาศ ผนังฝั่งนั้นต้องห่างจากรั้วมากกว่า 3 เมตร (บังคับเฉพาะอาคารที่มีความสูงระหว่าง 9 – 23 เมตร)

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสำหรับขอใบอนุญาตต่อเติมบ้าน

 • คำขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
 • แบบแปลนบ้านจำนวน แสดงลักษณะขอบเขตที่จะดัดแปลง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ต้องการขอต่อเติม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ต้องการต่อเติมบ้าน
 • สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าตัวจริง

กรณีที่บ้านที่จะต่อเติมในส่วนใดส่วนหนึ่งที่ติดกับบ้านข้างๆ หรือที่ดินที่ติดกับบ้านฝั่งตรงกันข้าม จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่ม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินข้างเคียง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของข้างเคียง
 • สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าฉบับจริง
 • หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน

ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตต่อเติมบ้าน

 • ติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่บ้านที่จะต่อเติม
 • ยื่นคำขอตามแบบฟอร์มขออนุญาตต่อเติมบ้าน, ดัดแปลงอาคาร, รื้อถอนอาคาร ที่กฎหมายกำหนดพร้อมเอกสารสำคัญ

หากเอกสารที่ยื่นถูกต้อง และครบถ้วนเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการดำเนินงาน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบก่อนเริ่มงาน

 

อย่างไรก็ตามหากมี แพลนที่จะต่อเติมบ้าน แนะนำให้ทำการขออนุญาตก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทั้งทรัพย์สิน, สมาชิกภายในบ้าน , เพื่อนบ้านบริเวณรอบข้าง และยังป้องกันการถูกฟ้องร้องได้อีกด้วย

 

 

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ ที่ต้องขอสินเชื่อเพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านสินเชื่อได้โดยตรง Line @sungateway

หรือทางเว็บไซต์ : amazingthaiproperty

ที่มา : genie property