UNESCO ขึ้นทะเบียน 5 จังหวัดของไทย เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการออกแบบ

UNESCO ขึ้นทะเบียน จังหวัดเพชรบุรี สุโขทัย กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการออกแบบ จากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

UNESCO ขึ้นทะเบียน จังหวัดเพชรบุรี สุโขทัย กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการออกแบบ จากเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN)

 

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ต่อยอดมาจากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, การออกแบบภาพยนตร์ , อาหาร , วรรณกรรม , สื่อศิลปะ และดนตรี

 

ปัจจุบัน UNESCO ขึ้นทะเบียน 5 จังหวัดของไทยเป็นเมืองสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • จังหวัดภูเก็ต

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อปี 2558 โดยภูเก็ตมีวัฒนธรรมการทำอาหารแบบดั้งเดิมและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ส่งผ่านระหว่างรุ่น สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่นจากอาหารได้กว่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี

  • จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปี 2560 โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเชียงใหม่ยังคงสืบสานและสนับสนุนอุตสาหกรรมงานฝีมือ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมายาวนาน ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก การปักไหม และเครื่องเขิน โดยปัจจุบันเชียงใหม่เป็นแหล่งจ้างงานหลักของอุตสาหกรรมงานฝีมือของผู้ประกอบการถึง 159 แห่ง

  • กรุงเทพมหานคร

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเมื่อปี 2562 โดยกรุงเทพฯ มีความหลากหลายของประชากร มีการผสมผสานระหว่างสุนทรียภาพแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ ทำให้เกิดวิวัฒนาการการออกแบบของเมืองผ่านช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และชุมชนการผลิตเชิงสร้างสรรค์ที่มีอยู่ทั่วเมือง

  • จังหวัดสุโขทัย

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปี 2562 โดยสุโขทัยมีมรดกทางศิลปะและหัตถกรรมดั้งเดิมอันยาวนาน และเป็นศูนย์กลางการผลิตช่างฝีมือซึ่งมีกว่า 1,300 คนที่ทำงานในชุมชน เช่น ผ้าทอ เครื่องประดับทองและเงิน เซรามิก และเครื่องสังคโลก โดยงานฝีมือดังกล่าวสะท้อนถึงภูมิปัญญาโบราณ และการยกระดับเศรษฐกิจของสุโขทัย

  • จังหวัดเพชรบุรี

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อปี 2564 โดยเพชรบุรีมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศ ขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบคุณภาพสูง มีสูตรอาหารดั้งเดิมของชุมชน และการผสมผสานประเพณีเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ ทำให้อาหารท้องถิ่นได้รับการดัดแปลงให้แพร่หลายมากขึ้นในระดับชาติและระดับโลก

 

ที่มา : The Standard