ขอแสดงความยินดีกับคุณ เยาวมาลย์ ดีทองพะเนา ลูกค้าจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เยาวมาลย์ ดีทองพะเนา ลูกค้าจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ เยาวมาลย์ ดีทองพะเนา ลูกค้าจากประเทศนอร์เวย์ ด้วยคะ