ข้อมูล-เอกสารที่ต้องใช้ จองบ้านการเคหะแห่งชาติ เริ่มต้น 230,000 เปิดจอง 10 วัน

ข้อมูล-เอกสารที่ต้องใช้ จองบ้านการเคหะแห่งชาติ เริ่มต้น 230

จากที่การเคหะแห่งชาติ จะเปิดโครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร) ซึ่งเป็นบ้านและอาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อย
โครงการจะเปิดให้จองในวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2558 ทั้งสิ้นกว่า 244 โครงการ รวม 13,583 หน่วยทั่วประเทศ ทั้งนี้เราจึงมาแนะนำเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเล็กๆน้อยสำหรับคนที่สนใจ

เอกสารผู้กู้

– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายบ้านเอื้ออาทร จำนวน 1 ชุด

– สำเนาใบเสร็จรับเงินมัดจำบ้านเอื้ออาทร จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของผู้กู้ จำนวน 3 ชุด สำหรับ ธอส. ( 2 ชุด สำหรับ ธ.ออมสิน)

– สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ทุกหน้า (ตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้าว่าง) จำนวน 1 ชุด (และถ่ายเฉพาะหน้าผู้กู้เพิ่มอีก 2 ชุด)

– หนังสือรับรองรายได้/สลิบเงินเดือนตัวจริง จำนวน 1 ชุด

– กรณีประกอบอาชีพอิสระให้ถ่ายรูปกิจการหรือธุรกิจที่ทำมา 3 รูป จำนวน 1 ชุด

– สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

กรณีมีคู่สมรสอยู่ด้วยกัน

– สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจของคู่สมรส จำนวน 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส จำนวน 1 ชุด

– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

กรณีมีคู่สมรสแยกทางกัน

– ใบแจ้งความ กรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียนมีบุตรด้วยกันแต่ปัจจุบันแยกทางกัน จำนวน 1 ชุด

*****************คำเตือนลูกค้าคนไทยในต่างประเทศกรุณาศึกษาขอมูลรายละเอียดให้ถี่ถ้วน โทรสอบถามให้เข้าใจ ก่อนที่จะเข้าไปจองนะคะ เพราะนี้เป็นข้อมูลรายของคนไทยในไทยค่ะ *****************

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ Call Center การเคหะแห่งชาติตามเบอร์โทร 1615 กด 2

ติดต่อกองลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2351-7777 ต่อ 16519, 16593, 16725 และ 16726 Email : [email protected]