สถานทูตจีน แจ้งย้ายสถานที่ขอวีซ่าและปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่

สถานทูตจีน แจ้งย้ายสถานที่ขอวีซ่าและปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่

สถานทูตจีน ประกาศแจ้งย้ายสถานที่ทำการยื่นคำขอวีซ่าและปรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

สถานทูตจีน ประกาศแจ้งย้ายสถานที่ทำการยื่นคำขอวีซ่า (หนังสืออนุญาตเข้าประเทศจีน) และปรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ดังนี้

สถานที่ทำการแห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อัตราค่าธรรมเนียบคำขอทำวีซ่า 1,500 บาท/เล่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

เวลาทำการ : เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (ยื่นคำร้องประเภทด่วนและด่วนพิเศษให้ยื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

เวลาสำหรับชำระเงินและรับเอกสารคืนตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (สำหรับคำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ทำการเลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2207 5999 โทรสาร 0 2207 5999 และ Call Center 0 2207 5888 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.visaforchina.org และเว็บไซต์ th.china-embassy.org