ดัชนีเชื่อมั่นอสังหา6เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น

ดัชนีเชื่อมั่นอสังหา6เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 3 ปี 2558 โดยมีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม 168 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 32 บริษัท และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 136 บริษัท พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมีค่ากลางของดัชนีเท่ากับ 50 ดังนั้นหากค่าดัชนีสูงกว่าค่ากลาง มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ดี ในทางตรงข้าม หากค่าดัชนีต่ำกว่าค่ากลาง มีนัยว่าผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นภาวะที่ไม่ดี

สำหรับผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 4 ปี 2558 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) มีค่าเท่ากับ 54.6 สูงกว่าค่ากลาง และปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 52.2 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 63.6 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าไตรมาส 3 ปี 2558 มาก และผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 45.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 3 ปี 2558 แต่ยังต่ำกว่า ค่ากลาง

โดยจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการโดยภาพรวมมีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเพิ่มขึ้น จากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มประกาศใช้ไตรมาส 4 ปี 2558 ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทั้งในด้าน ผลประกอบการ ยอดขาย และต้นทุนประกอบการดีขึ้นสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวลง

ส่วนดัชนีความคาดหวังของ ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) ประจำไตรมาส 4 ปี 2558 มีค่า เท่ากับ 67.2 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2558 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 66.3 ความคาดหวัง ในอนาคตโดยภาพรวมดีขึ้น โดยผู้ประกอบการ มีความคาดหวังว่ามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐจะส่งผลต่อเนื่อง ไปถึงปี 2559 และความคาดหวังด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อแยกประเภท ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความคาดหวัง ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 77.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2558 ส่วน ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 56.6 ปรับลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2558