คณะกรรมการ ธอส. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ธอส. คนใหม่

คณะกรรมการ ธอส. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ธอส. คนใหม่

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอให้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในวันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอให้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ ธอส. ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. คนใหม่ โดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงการคลังร่วมอยู่ด้วย จะทำการเจรจาค่าตอบแทนกับนายฉัตรชัย เมื่อการเจรจาแล้วเสร็จ จะเสนอต่อคณะกรรมการ ธอส. เห็นชอบอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ให้ความเห็น หลังจากนั้นจะส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งต่อไป