ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธอส. ถ่ายทอดนโยบายสู่พนักงาน

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธอส. ถ่ายทอดนโยบายสู่พนักงาน

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. และผู้บริหารระดับสูง ร่วมถ่ายทอดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของธนาคารสู่พนักงานทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่และที่ทุกสาขาทั่วประเทศด้วยการถ่ายทอดสัญญาผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และนำ ธอส. บรรลุพันธกิจใหม่ : ทำให้คนไทยมีบ้าน และ วิสัยทัศน์ใหม่ : ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน : The Best Housing Solution Bank พร้อมเป็นสถาบันการเงินที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
CR : RYT9