คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว…กับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย

คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว...กับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย

คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวจะมีสิทธิ์ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้หรือไม่นั้นเริ่มจาก
– บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว ทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมาย สามารถซื้อที่ดินได้ โดยที่บุคคลดังกล่าวและคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่า เงินที่นำมาซื้อที่ดินทั้งหมดเป็นสินส่วนตัว หรือทรัพย์ส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือหากบุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัว ก็สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องบันทึกถ้อยคำของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว
– กรณีให้คนต่างด้าวเป็นผู้ซื้อเฉพาะบ้าน เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าวเท่านั้น ไม่ได้ห้ามการถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นถ้าเป็นการซื้อเฉพาะบ้านที่ไม่เกี่ยวกับที่ดิน คนต่างด้าวจึงย่อมซื้อบ้านได้ แต่ถ้าคนไทยแยกซื้อที่ดินเพื่อถือที่ดินแทนคนต่างด้าว หรือเพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวจะไม่สามารถซื้อที่ดินได้ และหากคนไทยให้ถ้อยคำเป็นเท็จว่าเป็นเงินที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของตน ก็จะมีความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายที่ดินและมีความผิดทางอาญาด้วย
– กรณีหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สมรสกับคนต่างด้าว แต่ยังไม่ได้สละสัญชาติไทยยังคงมีสิทธิถือครองที่ดินได้เช่นเดียวกับคนสัญชาติไทย แต่ถ้าได้สละสัญชาติไทยแล้ว มีสิทธิขอได้มาซึ่งที่ดินได้ตามนัยมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกรณีถือครองที่ดินก่อนสละสัญชาติไทยต่อมาเมื่อได้สละสัญชาติไทย ก็ให้คงมีสิทธิถือที่ดินได้เท่าที่คนต่างด้าวนั้นจะพึงมีตามนัยมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น ที่อยู่อาศัยครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ นอกจากนั้นให้ทำการจำหน่าย
อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว หรือคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวนั้น ยังมีเงื่อนและรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ ซึ่งควรสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ กองทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน