เล็งขยายอายุเกษียณเป็น60ปีพร้อมปรับฐานเงินเดือนคำนวณเบี้ยชราภาพ!

เล็งขยายอายุเกษียณเป็น60ปีพร้อมปรับฐานเงินเดือนคำนวณเบี้ยชราภาพ!

ตามที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเงินบำนาญชราภาพของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ว่าจะเพียงพอรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ ล่าสุด สปส. ได้มีการนำเสนอแนวทางในการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม เพื่อให้มีรายรับ-รายจ่ายเพียงพอโดยที่ไม่ต้องดึงเงินจากกองทุนฯ มาใช้ นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการ สปส. กล่าวว่าสำหรับรายละเอียดการปฏิรูประบบบำนาญที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้นำเสนอนั้น มีรายละเอียดดังนี้
1. การขยายอายุเกษียณจากปัจจุบันอยู่ที่ 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อขยายอายุการทำงาน โดยอาจจะเริ่มทำแบบขั้นบันได้ เช่น เริ่มขยายจาก 55 ปีไปเป็น 57 ปี และ 59 ปี และหลังจากปี 2565 อายุเกษียณจะอยู่ที่ 60 ปี
2. ปรับฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณเงินชราภาพ โดยปัจจุบันอัตรารายได้ขั้นต่ำจะเริ่มที่ 1,650 บาท และสูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท ให้ปรับเป็นเริ่มต้นที่ 3,600 บาท และสูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาท
3. ปรับสูตรคำนวณการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ จากเดิมที่คำนวณจากเงินเดือน 5 ปีสุดท้ายที่จ่ายเงินสมทบ มาเป็นการคำนวณจากเงินเดือนเฉลี่ยตั้งแต่ที่เริ่มส่งเงินสมทบจนถึงเกษียณ
4. เพิ่มอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บเข้าสู่กองทุนชราภาพ จากร้อยละ 3 ไปเป็นร้อยละ 5 ของเงินเดือน
5. ทั้งนี้ สปส. จะนำข้อเสนอข้างต้นเข้าหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปภายในเดือนมิถุนายน 2560 ต่อไป