เตรียมตัวอย่างไร ? อยากยื่นกู้ “สินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี”

เตรียมตัวอย่างไร ? อยากยื่นกู้ “สินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี”

#คนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน
จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมอบหมายให้ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกกตัญญูที่เลี้ยงดูบิดามารดา เน้นการอยู่ร่วมกันเป็นสถาบันครอบครัวอย่างอบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย โดยเตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการสินเชื่อบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการีขึ้นในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี
– ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร
– ซื้อห้องชุด
– ปลูกสร้างอาคาร
– ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
– ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
– ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
– ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องมีบิดาหรือมารดาอยู่อาศัยร่วมด้วย โดยย้ายชื่อบิดาหรือมารดาเข้าอยู่อาศัยในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารภายใน 6 เดือน เพื่อยืนยันการอยู่อาศัยร่วมกัน
ที่สำคัญ : สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระเงินงวดดีสม่ำเสมอเป็นเวลา 48 เดือน จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 1% ของวงเงินกู้ เพื่อนำไปตัดชำระเงินต้นทันที
คุณสมบัติของผู้กู้
– อายุมี 20 ปีขึ้นไป
– อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
– มีรายได้ประจำแน่นอน เพียงพอ ต่อการชำระหนี้ในแต่ละเดือน
– ยอดผ่อนชำระไม่เกิน 40 % ของรายได้ผู้กู้
– อายุปัจจุบันของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยผู้กู้ร่วม (ไม่เกิน 2 คน) จะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือคู่สมรส เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน (สถาบันการเงินจะตรวจสอบเครดิตบูโร)