อย่าเพิ่งซื้อบ้าน!! ธอส. จัด 4 แพ็คเกจ “กู้เงินซื้อบ้าน” สานฝันผู้มีรายได้น้อย ให้มีบ้านได้ง่ายขึ้น

อย่าเพิ่งซื้อบ้าน!! ธอส. จัด 4 แพ็คเกจ “กู้เงินซื้อบ้าน” สานฝันผู้มีรายได้น้อย ให้มีบ้านได้ง่ายขึ้น

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
นาย ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เผยว่า มีความต้องการที่จะผลักดันให้ประชาชนทุกระดับและทุกกลุ่มอาชีพ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ครอบคลุมทั้ง ผู้ทำงานอิสระ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สูงอายุ โดยจะมีถึง 4 แพ็คเกจด้วยกัน ประกอบไปด้วย

1. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการครู ปี 2560
สำหรับข้าราชการครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองและ/หรือคู่สมรสจดทะเบียน
อัตราดอกเบี้ย
• ปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-3.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3% ต่อปี
• ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.75% ต่อปี
• ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.75% ต่อปี
• ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี
กรณีกู้ชำระเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี) ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. พร้อมปลูกสร้างอาคาร และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

2. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560
สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรมหรือเทียบเท่า และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
อัตราดอกเบี้ย
• ปีที่ 1-2 เท่ากับ MRR-3.75% ต่อปี หรือเท่ากับ 3% ต่อปี
• ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.75% ต่อปี
• ปีที่ 4 เท่ากับ MRR-1.75% ต่อปี
• ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
กรณีกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอัตราดอกเบี้ย MRR ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ และซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.พร้อมปลูกสร้างอาคาร และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ปี 2560
ให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยสามารถกู้ร่วมกับคู่สมรสจดทะเบียน บุตร หรือหลานได้ ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ โดยอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
3.1 กรณีที่อยู่อาศัยมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 2 เท่ากับ MRR – 3.50% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.25% ต่อปี
• ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี
• ปีที่ 4 เท่ากับ MRR-1.75% ต่อปี
• ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
• ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เท่ากับ MRR-1.25% ต่อปี และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
3.2 กรณีหลักประกันแบบบ้านทั่วไป
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR – 3.00% ต่อปี หรือเท่ากับ 3.75% ต่อปี
• ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี
• ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี
• ปีที่ 4 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี
• ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

4. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2560
สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้รวมไม่เกินจำนวนที่ธนาคารกำหนด วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
• ปีที่ 1 – 2 เท่ากับ 2.99% ต่อปี
• ปีที่ 3 เท่ากับ 4.00% ต่อปี
• ปีที่ 4 เท่ากับ 4.75% ต่อปี
• ปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้
กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซม