ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายธอส

ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายธอส

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
ครม.ไฟเขียวแก้กฎหมายให้ธอส. ขยายการทำธุรกิจได้ ทั้งขายสลาก-นายหน้าประกัน ดันให้มีช่องทางระดมทุนระยะยาวได้มากขึ้น ฝันให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกิจและแก้ไขอุปสรรคการดำเนินกิจการของธอส.ในปัจจุบัน โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้ธอส.สามารถออกและขายสลากออมทรัพย์ได้ เพื่อให้ธอส.มีช่องทางใหม่ในการระดมทุนในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังแก้ไขวัตถุประสงค์ของธอส.โดยให้รองรับการให้สินเชื่อผู้สูงอายุ หรือรีเวิร์ส มอร์เกจ ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถนำที่อยู่อาศัยมาขอสินเชื่อเพื่อการดำรงชีพได้
นอกจากนี้ยังแก้ไขให้ธอส.สามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยให้ธอส.ดำเนินธุรกิจการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การรับจัดทำสัญญาและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมถึงกิจการการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตได้ ขณะเดียวกันธอส.ยังสามารถประกอบกิจการในการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ด้วย ที่สำคัญยังแก้ไขอำนาจการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการธอส. ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการธอส.โดยความเห็นชอบของรมว.คลัง จากเดิมที่เป็นอำนาจของรมว.คลังเท่านั้น
“การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับธอส.ให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร มีต้นทุนที่เหมาะสม และสามารถตอบโจทย์ผู้สูงวัย ผู้มีรายได้น้อย และเติมเต็มให้กับคนไทยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ โดยหลังจากที่ครม.เห็นชอบแล้วจะเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช. พิจารณาต่อไป