เดินหน้าสร้างบ้าน 2.27 ล้านหน่วย ให้ผู้มีรายได้น้อย

เดินหน้าสร้างบ้าน 2.27 ล้านหน่วย ให้ผู้มีรายได้น้อย

#สินเชื่อธอสเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunAssets
การสร้างบ้านผู้มีรายได้น้อยถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญและพยายามผลักดันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2530-2579) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยตั้งเป้าให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579 ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ครอบคลุมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส
แผนแม่บทดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการบูรณาการด้านการจัดการที่อยู่อาศัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะแบ่งเป็น 5 แผนงาน ดังนี้
1. แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ดำเนินการโดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีเป้าหมาย 2.27 ล้านหน่วย เช่น โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย, โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุรายได้ปานกลาง, แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ และโครงการบ้านประชารัฐ
2. แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั้งในเมืองและชนบท ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุกไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยทั้งพื้นที่ในเมืองและชนบท มีเป้าหมาย 1.05 ล้านครัวเรือน
3. แผนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ดำเนินการโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเกื้อกูลต่อการดำรงชีวิตด้วยตนเองของผู้สูงอายุ เช่น การปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ, โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุรูปแบบประชารัฐ
4. แผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยพิจารณาจากคนพิการที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ปลอดภัย หรือไม่เหมาะกับสภาพความพิการ มีเป้าหมาย 1.32 แสนหลัง
5. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยจัดให้มีที่พักพิงและได้รับบริการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำเนินชีวิตในชุมชนอย่างปกติ สามารถพึ่งพาตนเอง และลดภาระการพึ่งพิงจากภาครัฐ