ธอส.ปรับเป้าปีนี้ใหม่ปล่อยกู้พุ่ง2แสนล้าน.

ธอส.ปรับเป้าปีนี้ใหม่ปล่อยกู้พุ่ง2แสนล้าน.

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

ธอส.จอปรับเปาปลอย สินเชื่อบานปนี้ใหมทะลุ 2 แสนลาน จากเดิม 1.89 แสนลาน
พรอมเปดตัวบานคนจน พ.ย.น
ี้
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผูจัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เปดเผยวา ธอส. คาดวาตลอด
ทั้งปจะปลอยสินเชื่อบานได 2 แสนลานบาท ทะลุเกินกวาเปาหมายที่ตั้งไว 1.89 แสนลานบาท โดย
เฉพาะในไตรมาส 4 จะมียอดสินเชื่อเขามา 1.7-1.8 หมื่นลานบาท/เดือน
ทั้งนี้ ธอส.มีนโยบายเรงปลอย สินเชื่อเพื่อชวยผูมีรายไดนอย ปานกลาง โดยมียอดปลอยสินเชื่อ 8
เดือนแรก อยูที่ 1.4 แสนลานบาท เพิ่มจากชวงกลางปที่มียอดปลอยสินเชื่อที่ 1 แสนลานบาท
เนื่องจากธนาคารมีการออกผลิตภัณฑ สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ในชวงไตรมาส 4 ของปนี้ ธอส.เตรียมเปดตัวโครงการสินเชื่อบานลานหลัง ผอนชําระได
นานถึง 40 ป มีการกันวงเงินสินเชื่อไวสําหรับลูกคารายยอยไว 5 หมื่นลานบาท สําหรับลูกคาที่ตอง
เปนการซื้อบาน หรือปลูกบาน ราคาไมเกิน 1 ลานบาท
ทั้งนี้ แยกคิกดอกเบี้ยเปน 2 กรณี ไดแก กรณีมีรายไดไมเกิน 2.5 หมื่นบาท/เดือน จะคิดดอกเบี้ย 5 ป
แรก แบบคงที่ 3% สวนปที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากูเงิน คิดที่อัตราลูกคารายยอยชั้นดี (MRR)
-1% ในกรณีสวัสดิการ สวนลูกคาทั่วไปคิดที่ MRR -0.75% และยกเวนคาธรรมเนียม 4 รายการ สวน
กรณีมีรายไดเกิน 2.5 หมื่นบาท/เดือน คิดดอกเบี้ย 3 ปแรก คงที่ 3% ปที่ 4 ขึ้นไปคิดที่ MRR -1%
และกรณีที่เปนสวัสดิการ และคิด MRR -0.50% คิดเปนคาเฉลี่ยคางวดผอนชําระเริ่มตนเพียง 3,800
บาท/เดือน
“ธอส.จะมีการเปดใหจองที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 1 ลานบาท ที่รวมในโครงการภายในเดือน ธ.ค.น
ี้
โดยจองแลวสามารถยื่นคําขอกูตั้งแตวันที่ 2 ม.ค. 2562 และทํานิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2562”
นายฉัตรชัย กลาว
สําหรับโครงการบานลานหลัง หลังจากคณะกรรมการ ธอส.เห็นชอบโครงการบานลานหลัง วงเงิน
ดําเนินโครงการ 6 หมื่นลานบาท จากนั้นเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาใหเปน
โครงการ PSA เพื่อใหรัฐบาลชวยอุดหนุนดูแลรองรับผูมีรายไดนอยใหมีที่อยูอาศัยเปนของตัวเองเฟส
แรกสิ้นปนี้ประมาณ 2.7 แสนหนวย ไดเชิญนายกรัฐมนตรีเปดโครงการครั้งใหญในชวงเดือน พ.ย.-
ธ.ค.นี้ โดยมีบริษัทเอกชนเขารวมพัฒนาโครงการกวา 20 ราย ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และ
ธอส.พรอมใชเทคโนโลยีชวยคัดกรองคุณสมบัติลูกคาที่มีศักยภาพในการผอนชําระรองรับการจอง
บานลานหลัง.