ธอส.ชงมาตรการปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ5หมื่นล้าน

ธอส.ชงมาตรการปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ5หมื่นล้าน

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) เปดเผยวา ธนาคารเตรียมมาตรการสินเชื่อที่่
อยูอาศัยวงเงิน 3-5 หมื่นลานบาท เสนอรัฐบาลใหม เพื่อดูแลประชาชนที่ตองการมีที่อยูอาศัยไดทันที โดยมาตรการ
สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุม ทั้งผูมีรายไดนอย มนุษยเงินเดือน และผูสูงอายุ
สําหรับ กลุมสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดนอย จะมีสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดปานกลาง หรือ มนุษยเงินเดือน ที่ตองการสิน
เชื่อสําหรับที่อยูอาศัยราคา 2-2.5 ลานบาท โดยใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษไมเกิน 3% ดวย
ขณะกลุมผูสูงอายุ ธอส.อยูระหวางดําเนินโครงการรีเวิรส มอรเกจ วงเงิน 1 หมื่นลานบาท ใหผูสูงอายุนําที่อยูอาศัยที่
ปลอดภาระหนี้สินมาเขาโครงการกับธอส. เพื่อรับสินเชื่อรายเดือนใชในการดํารงชีวิต
นายฉัตรชัย กลาววา ในวันที่ 16 ก.ย.2562 คาดวาจะสามารถออกสลาก ธอส. งวดแรกวงเงินรวม 2 หมื่นลานบาท
ขายใหกับประชาชน ราคาหนวยละ 1 ลานบาท ผลตอบแทนหนาสลาก 1.4% ระยะเวลา 3 ป จําหนายคนละไมเกิน
5 หนวย โดยออกรางวัลเดือนละ 20 รางวัล รวม 3 ป 720 รางวัล
จากนั้นจะขายสลากหนวยละ 10 ลานบาท โดยหนาสลากจะระบุชื่อผูซื้อ และสามารถซื้อรวมได ในวงเงิน 3 หมื่น
ลานบาท และตนป 2563 จึงจะเริ่มขายสลากใหกับรายยอยหนวยละ 100 บาท