ธอส. คว้า 3 รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562

ธอส. คว้า 3 รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) และในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 2.รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยถือเป็น 2 รางวัลแห่งเกียรติยศที่ธนาคารได้รับเป็นครั้งแรก และ 3.รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร โดยมีนายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นผู้แทนธนาคาร ขึ้นรับรางวัล
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ธอส. เปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ ธอส. ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 จำนวนถึง 3 รางวัล ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สะท้อนความสำเร็จขององค์กรอีกครั้งหลังจากสามารถคว้ารางวัลสำคัญของงานมาได้ ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ถือเป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ในรางวัลอื่นที่สะท้อนความเป็นองค์กร “ดีเด่น” ได้แก่ ด้านคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และด้านการบริหารจัดการดีเด่น รวมถึงเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนผลการประเมินงานองค์กรภาพรวมปี 2561 ตั้งแต่ 4.5 คะแนนขึ้นไป โดยใน ปี 2561 ธนาคารได้คะแนนประเมินผลสูงในระดับ 4.8420 คะแนน ซึ่งถือเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงานที่เป็นรูปธรรมของธนาคาร โดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้ Key Theme หรือภารกิจที่สำคัญในการดำเนินงานของธนาคารในปี 2562 ซึ่งบุคลากรของธนาคารต่างรับรู้ เข้าใจ และร่วมกันผลักดันให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายเพื่อมุ่งให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แก่ Sustainability Portfolio การบริหารผลการดำเนินงานในทุกด้านให้มีความมั่นคงและยั่งยืน Technology for Digital Service การยกระดับการบริการรูปแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี และ Strategic HRM & HRD & CG การบริหารและพัฒนาบุคลากรและการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยกลยุทธ์ ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ ธอส. ที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นประจำปี 2562 ผู้ได้รับรางวัล นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้นำรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มการพิจารณารางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และต้องมีคะแนนผลการดำเนินงานองค์กร ปี 2561 ตั้งแต่ 4.5 คะแนนขึ้นไป พร้อมกับพิจารณาจาก ผลประกอบการตามภารกิจ ผลประกอบการทางการเงิน การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ของผู้นำ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ บทบาทของผู้นำในการสร้างกลยุทธ์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ การให้ความสำคัญ และการดำเนินงานด้าน CG, CSR รวมถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การให้ความสำคัญ และการดำเนินการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนของผู้นำ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ กรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่นเช่นกัน
รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพสูง (พี่เลี้ยง) และรัฐวิสาหกิจที่มีความต้องการพัฒนาตนเอง (น้องเลี้ยง) โดย ธอส. ในฐานะพี่เลี้ยง จับคู่กับองค์การสะพานปลา (อสป.) ในฐานะน้องเลี้ยง ซึ่งในปี 2561 ธอส. ได้รับรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรประเภทดีเด่น และในปี 2562 ธอส. ได้รับรางวัลชมเชยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งนับเป็นรางวัลที่ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็นผลมาจาก ธอส. มีความทุ่มเทตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานธนาคาร ในการแบ่งปันองค์ความรู้ แนวทางการบริหารจัดการ และทรัพยากรให้ อสป. และยังร่วมกันออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันที่ดี จึงทำให้เกิดความสำเร็จของโครงการในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
“รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 ทั้ง 3 รางวัล ถือเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากร ธอส. ทั้ง 4,800 คน ที่ร่วมกันผนึกกำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลัง ด้วยนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหาร รวมถึงการกำกับดูแลที่ดีของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้คนไทยดียิ่งขึ้นด้วยการทำให้มีบ้าน พร้อมกับร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และ ธอส. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน คิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและนโยบายรัฐบาล 4.0 ของภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านต่อไป” นายปริญญา กล่าว
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดให้มีงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นตั้งแต่ปี 2548 เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 สคร. ได้จัดงานมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นด้วยแนวคิด “พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล – HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION” ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
Cr.ธนาคารอาคารสงเคราะห์