ยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรปชช. – สำเนาทะเบียนบ้าน”

ยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรปชช. – สำเนาทะเบียนบ้าน”

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #ThinkOfThailandThinkSunGateway

วันที่ 12 ต.ค. 64 นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว 25043 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยระบุว่า
ประกาศจากกรมการปกครอง เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ฉบับ ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อมูลจาก : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1808417/

#สินเชื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากมีบ้านในไทย #กู้บ้านในไทยคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศกู้บ้านในไทย