ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – 2 = MRR – 2.60%  ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 2.00%  ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.50%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 5.73%

หมายเหตุ :

  1. MRR ตามประกาศธนาคาร
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR)
    อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

– ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

 

*เงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร และธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งล่วงหน้า