ดอกเบี้ย MRR MOR MLR คืออะไร

อัตราดอกเบี้ย MRR MOR MLR คืออะไร 

อัตราดอกเบี้ย MRR หรือ  Minimum Retail Rate  

คือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้ ลูกค้ารายย่อยชั้นดี อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ย MLR หรือ  Minimum Loan Rate 

คือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ทางธนาคารเรียกเก็บจาก ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี โดยมักจะเป็นเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

อัตราดอกเบี้ย MOR  หรือ Minimum Overdraft Rate

คือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ทางธนาคารเรียกเก็บจาก ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือเบิกเงินเกิน OD ซึ่งเป็นรูปแบบสินเชื่อที่ธนาคารมักจะต้องเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ ทั้งคุณสมบัติผู้กู้ ประวัติทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยอัตราดอกเบี้ยรูปแบบวงเงินเกินบัญชี (OD) หรือ MOR จะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร

 

อัตราดอกเบี้ย MRR MOR และ MLR ของแต่ละธนาคารไม่จำเป็นต้องเท่ากัน เนื่องจากต้นทุนของแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน

 

** อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน หรือ MRR คือ ตัวแปรหลักที่มีผลต่อการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน

สำหรับ MRR ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร 

 

ที่มา :

https://www.lh.co.th/th/lh-living-concept/tips/mrr-mlr-mor-interest-rate-meaning