ธอส.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ธอส.ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คืนความสุขให้คนไทยแบ่งเบาภาระผ่อนบ้านให้ลูกค้าประชาชน ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท นำโดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (MRR) ลดลง 0.125% ต่อปี จากเดิม 6.975% ต่อปี ปรับลดลงเหลือ 6.850% ต่อปี ด้านเงินฝากปรับลด 0.25% ต่อปี ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันคงไว้เท่าเดิม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และเพื่อแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้าประชาชน รวมถึงช่วยสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ธนาคารจึงได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงอีก 0.125% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (MRR) จากเดิม 6.975% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.850% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จากเดิม 6.875% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.750% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จากเดิม 7.375% ต่อปี ลดลงเหลือ 7.250% ต่อปี

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยการออมให้กับลูกค้าประชาชนโดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย ธนาคารยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไว้เท่าเดิม กรณีเงินฝากต่ำกว่า 1 แสนบาท คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ต่อปี กรณีฝากตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี และยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวันเท่ากับ 0.375% ต่อปี

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบางประเภทลงอีก 0.25% ต่อปี มีผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เท่ากับ 0.50 – 1.50% ต่อปี เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ เท่ากับ 2.00% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์ High Savings เท่ากับ 2.50% ต่อปี และเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home เท่ากับ 2.50% ต่อปี ส่วนเงินฝากประจำและใบรับฝากเงินประจำ ประเภท 3 เดือน วงเงินฝากไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.375% ต่อปี วงเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.625% ต่อปี เงินฝากประจำและใบรับฝากเงินประจำ ประเภท 6 เดือน วงเงินฝากไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.625% ต่อปี วงเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.875% ต่อปี ด้านเงินฝากประจำและใบรับฝากเงินประจำ ประเภท 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.875% 2.125% 2.25% และ 2.50% ต่อปี ตามลำดับ