เล็งปรับค่าบริการทำพาสปอร์ตเร่งด่วน เสร็จภายในวันเดียว

เล็งปรับค่าบริการทำพาสปอร์ตเร่งด่วน เสร็จภายในวันเดียว

กรมการกงสุล เผยแนวทางทำพาสปอร์ตเร่งด่วน ได้ภายใน 1-2 วัน ค่าธรรมเนียมเล่มละ 2-3 พันบาท รอประกาศใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ กรมการกงสุล ได้ระบุแนวทางการให้บริการหนังสือเดินทางเล่มแบบด่วน วันละไม่เกิน 400 เล่ม ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่) โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องปรับปรุงอัตราค่าธรรมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับรายละเอียดในการให้บริการมีดังนี้

1. ยื่นคำร้องที่กรมการกงสุลภายใน 12.00 น. (ให้มายื่นก่อนเวลา 11.30 น. เพื่อจะได้ทำคำร้องให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 12.00 น.) และขอรับเล่มภายใน 16.30 น. คิดอัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

2. ยื่นคำร้องภายในเวลา 12.00 น. ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่) และขอรับเล่มได้ที่ ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป อัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

3. ยื่นคำร้องหลังเวลา 12.00 น. ที่กรมการกงศุล และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่) และขอรับเล่มได้เฉพาะที่ กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น. ของวันทำการถัดไปคิดอัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กรมการกงสุล consular.go.th