เช็คด่วน! สิทธิ์ลงทะเบียนจองบ้านการเคหะ 1 พันบาท

เช็คด่วน! สิทธิ์ลงทะเบียนจองบ้านการเคหะ 1 พันบาท

จากกรณีที่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จะนำโครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร) ซึ่งเป็นบ้านและอาคารชุดพร้อมอยู่ สำหรับผู้มีรายได้น้อย รวม 244 โครงการ จำนวน 13,583 หน่วยทั่วประเทศ มาเปิดให้จองในวันที่ 28 ส.ค. 58 – 6 ก.ย. 58 โดยราคาเริ่มต้น 230,000 – 500,000 บาท พิเศษวางเงินจองเพียง 1,000 บาท นั้น

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถนำเอกสารไปลงทะเบียนจอง ตามช่วงวันดังกล่าวได้ ที่สำนักงานที่ดูแลชุมชนที่มีโครงการเปิดขายกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียด ข้อมูล ราคา ทำเลที่พักเบื้องต้น ที่สายด่วนการเคหะแห่งชาติ 1615 กด 2 หรือ 0 2351 7777

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนการจองมีดังนี้

– ต้องมีสัญชาติไทย

– บรรลุนิติภาวะ

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ติดแบล็กลิสต์ หรือ เครดิตบูโร จากสถาบันการเงิน

– มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

– สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้อได้ โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติ

เอกสารในการทำสัญญา ประกอบด้วย

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

– สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)

– หนังสือรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน สลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝาก และเงินจอง