ธอส.เชื่อมสัมพันธ์โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ธอส.เชื่อมสัมพันธ์โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 20–22 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงานธนาคารและผู้ประสานงานของหน่วยงานใหม่ที่ทำข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝาก ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อโครงการ Thank You Trip Happy Home Happy Life with G H Bank ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประสานงานจำนวนรวมทั้งสิ้นจาก 30 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ที่มา :ไทยรัฐออนไลน์