มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน

มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีคำตอบแทน ดังนี้
1. ผู้มีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะเงินได้จากการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษี

2 . การปรับปรุงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรการนี้ให้มีผลสำหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มาตรการภาษีข้างต้นจะทำให้เกิดความเป็นธรรมในการโอนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู้เสียภาษีที่มีบุตรคนเดียวกับผู้เสียภาษีที่มีบุตรหลายคน ทำให้ผู้เสียภาษีมีความสมัครใจในการเสียภาษีเพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของประเทศ