สร้างบ้านเสร็จแล้ว จะขอบ้านเลขที่ต้องทำอย่างไรบ้างนะ

สร้างบ้านเสร็จแล้ว จะขอบ้านเลขที่ต้องทำอย่างไรบ้างนะ

เมื่อมีการปลูกสร้างบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน เพื่อขอเลขที่บ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สร้างเสร็จนะคะ หลักฐานที่จะต้องใช้ในการขอเลขที่บ้าน หรือทะเบียนบ้านใหม่นั้นจะมี
(1) ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น
(3) เอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินของบ้านที่ปลูกสร้าง
(4) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือ หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
(5) หนังสือมอบอำนาจ / มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(6) รูปถ่ายบ้านที่ปลูกสร้างเสร็จทั้ง 4 ด้าน