อยากไปทำงานต่างประเทศ ไปทำงานอย่างถูกกฎหมายต้องทำอะไรบ้าง? เริ่มต้นยังไงดี?

อยากไปทำงานต่างประเทศ ไปทำงานอย่างถูกกฎหมายต้องทำอะไรบ้าง? เริ่มต้นยังไงดี?

การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี
1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป
2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน
3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)
4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน
5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป
– หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้
– บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)
– หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9
– รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ
– สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา
– บัตรสมาชิกกองทุน
– หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด
CR:สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ Thailand Overseas Employment Administration (TOEA)