บ้านจัดสรรกับบริการสาธารณะ

บ้านจัดสรรกับบริการสาธารณะ

#อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านที่ไทย #สินเชื่อบ้าน #สินเชื่อบ้านคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อบ้านธอส #อยู่ต่างประเทศ #ซื้อบ้านในไทย #คนไทยในต่างประเทศ
บริการสาธารณะคือ …
บริการสาธารณะหมายถึงการให้บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการจัดสรรที่ดินที่กำหนดไว้ในโครงการที่ขออนุญาตทำการจัดสรร (เป็นความสมัครใจของโครงการที่จะจัดให้มี) ซึ่งตรงข้ามกับ “สาธารณูปโภค” ที่เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมี เช่น ถนน สวนหย่อม ท่อระบายน้ำ ฯลฯ

ใครเป็นคนกำหนดว่าจะต้องมีบริการสาธารณะอะไรบ้าง
ผู้จัดสรรที่ดินสามารถกำหนดได้เองว่าจะจัดให้มีบริการสาธารณะอะไรบ้าง แต่ผู้จัดสรรจะต้องระบุบริการสาธารณะไว้ในโครงการที่ขออนุญาตไว้ต่อคณะกรรมการ และเมื่อกำหนดให้มีสิ่งใดแล้วจะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาบริการสาธารณะเหล่านั้น

อะไรบ้างที่ถือเป็นบริการสาธารณะ
บริการสาธารณะมีหลายประเภท เช่น บริการรักษาความปลอดภัย (จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย, กล้อง CCTV), การรักษาความสะอาด, บริการไฟฟ้าส่วนกลาง, บริการเก็บขยะ, บริการสโมสร/สระว่ายน้ำ ฯลฯ

เรียกเก็บค่าใช้บริการได้มั้ย
ผู้จัดสรรที่ดินสามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการและค่าบำรุงรักษาบริการสาธารณะจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้ แต่ต้องเป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยผู้จัดสรรที่ดินอาจแสดงอัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและค่าบำรุงรักษาบริการสาธารณะไว้ในโครงการตั้งแต่ครั้งขออนุญาตทำการจัดสรร หรืออาจจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังเมื่อได้จัดให้มีหรือให้ใช้บริการสาธารณะนั้นแล้วก็ได้ รวมถึงสามารถจัดเก็บล่วงหน้าก็ได้
โครงการสามารถนำเงินที่จัดเก็บมาใช้จ่ายได้หรือไม่
ผู้จัดสรรสามารถนำเงินมาใช้ในกิจการบริการสาธารณะได้ แต่ต้องสมเหตุสมผล มีหลัก-ฐานและเป็นการใช้จ่ายจริง
CR : TBN Property