แบงก์พร้อมใจออกมาตรการสินเชื่อเยียวยาลูกค้าภาคใต้

แบงก์พร้อมใจออกมาตรการสินเชื่อเยียวยาลูกค้าภาคใต้

ไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
อุทกภัยน้ำท่วมในภาคใต้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งด้านอาหาร เครื่องใช้เพื่ออุปโภคบริโภค โดยเฉพาะความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากภาวะดังกล่าวข้างต้น ทำให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีหลายๆสถาบันการเงิน ที่มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เช่น ธนาคารกรุงไทย ซึ่งได้ออกมาตรการผ่อนชำระหนี้เงินกู้และลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ประกาศพักชำระหนี้ชั่วคราวหลังน้ำลด โดยได้นำเงินจากกองทุนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติของธนาคาร จำนวน 22 ล้านบาท มาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นอกจากนี้ ยังมี ธนาคารออมสิน ที่มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าชั้นดี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น 2 – 3 ปี กับกลุ่มลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และให้พักเงินต้นแล้วจ่ายดอกเบี้ย ร้อยละ 50 ระยะเวลา 3 ปี กับลูกหนี้ที่มีหลักประกัน และ 2 ปี กับลูกหนี้ ที่ไม่มีหลักประกัน และ ธนาคารกสิกรไทย ที่ได้ออกประกาศพักชำระเงินต้นให้แก่ลูกค้า โดยให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย นานสูงสุด 12 เดือน รวมถึงการต่ออายุลูกค้าที่ใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือวงเงินเทรดไฟแนนซ์ ที่ครบกำหนดออกไปอีก 1 รอบ ด้วย
ขณะที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเก่าและใหม่ ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ 2 มาตรการ คือ หากเป็นลูกค้าเดิมจะงดคิดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก ส่วนเดือนที่ 4 – 12 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -2.50 ต่อปี จากปัจจุบัน MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.75 นอกจากนี้ ยังออกสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ร้อยละ 3 ต่อปี นาน 3 ปี ให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่บ้านเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อกู้ไปปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมและกู้ซ่อมแซม วงเงินต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 หลักประกัน ขณะที่กระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินทดลองราชการจากจังหวัดละ 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท รวม 9 จังหวัด ที่ประสบภัย โดยมอบหายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้เงินทดรองจ่ายเป็นกรณีพิเศษ