ธอส.แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ธอส.แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการคนใหม่

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อสำหรับคนไทยในต่างประเทศ #คนไทยในต่างแดน #ซื้อบ้านในไทย #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อคนไทยในต่างแดน #สินเชื่อซื้อบ้านสำหรับคนไทยในต่างแดน #ทำงานต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แต่งตั้งนายพิษณุพร ขาวประเสริฐ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร นายคนึง ครุธาโรจน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารหนี้และปฏิบัติการ และนายเลอพงษ์ ชูประยูร ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ ปัจจุบันอายุ 57 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานที่ ธอส.มาเป็นระยะเวลานาน 33 ปี ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดีและหนี้ส่วนขาด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้/ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารหนี้และบังคับคดี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและกฎหมาย รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตร นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54 กระทรวงมหาดไทย

นายคนึง ครุธาโรจน์ ปัจจุบันอายุ 57 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย และปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์ทำงานที่ ธอส.มาเป็นระยะเวลานาน 33 ปี ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการและกฎหมาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2 รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ(IRDP) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (นยปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และหลักสูตร UW Pacific Rim Bankers Program จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเลอพงษ์ ชูประยูร ปัจจุบันอายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต และปริญญาโทเคหะพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการทำงานที่ ธอส.มาเป็นระยะเวลานาน 19 ปี ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี รวมถึงผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร International Housing Finance Program จาก The Wharton School – University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX รุ่นที่ 21 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย