เล็งรถไฟฟ้า‘โทรลลีล้อยาง’

เล็งรถไฟฟ้า‘โทรลลีล้อยาง’

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย
เมืองพัทยา ศึกษาแผนรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง พัฒนาระบบขนส่งเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค

รายงานข่าวจากศาลากลางเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมการนำเสนอรายละเอียดโครงการและผลการศึกษาเบื้องต้น สำหรับโครงการศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา โดยมีรศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงาน นำเสนอรูปแบบแนวคิดและทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทบทวน รวมถึงขั้นตอนวิธีการในการดำเนินการวิจัย จากผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น ภายใต้กรอบนโยบายของการพัฒนาขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวการพัฒนา อุตสาหกรรมและการลดความต้องการการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ด้วยโครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยายจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชลบุรี-พัทยาไปถึงระยอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเชื่อมระหว่างเมืองพัทยาและมีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี
รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หัวหน้าโครงการ ระบุว่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการขนส่งระบบรางเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค จึงได้ดำเนินการศึกษาและเปรียบเทียบถึงความคุ้มทุนของการใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยางของประเทศไทย โดยวิเคราะห์และกำหนดเส้นทางโครงข่าย การใช้บริการรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง ในพื้นที่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการการเดินทางในเมืองหลักของประเทศไทยและเหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มในสังคมโดยศึกษารูปแบบวิธีการจัดระบบโครงข่ายรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง ที่อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์และอุปทานโดยการนำเสนอแนะแนวทางการจัดการเชิงการงานนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่เหมาะสมต่อการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเมืองหลักของประเทศ

ซึ่งผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเบื้องต้นทางด้านกายภาพของถนนและพื้นที่โดยรอบ พัทยาเหนือ กลาง ใต้ หาดจอมเทียน โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์การคาดการณ์ประชากรในการคำนวณจากความหนาแน่นของอาคารโดยสามารถแบ่งประเภทอาคารได้คือความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย ความหนาแน่นของอาคารพาณิชยกรรม ความหนาแน่นของอุตสาหกรรม ความหนาแน่นของอาคาร ซึ่งมีลักษณะการใช้พื้นที่ริมชายหาดโดยแบ่งเป็นสายธาร สายหลัก สายรอง สายย่อย

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง ชี้แจงให้หัวหน้าโครงการ กลับไปศึกษากฎระเบียบข้อบังคับของเมืองพัทยา รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของเมืองพัทยาเพิ่มเติม เพื่อนำผลสรุปความน่าจะเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ไม่ใช่เป็นเพียงเอกสารมาเสนอ ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะนำผลการ ศึกษาของหัวหน้าโครงการ เสนอนายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่มาและภาพประกอบ : kojects,หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ