แบงก์ใหญ่แข่งเดือด!! ชิงลูกค้า ฟรีค่าธรรมเนียมทำธุรกรรม

แบงก์ใหญ่แข่งเดือด!! ชิงลูกค้า ฟรีค่าธรรมเนียมทำธุรกรรม

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เดือด!! แบงก์พาณิชย์ เปิดศึกชิงลูกค้าออนไลน์ ฟรีค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมการเงิน ผ่านช่องทางดิจิทัล “ไทยพาณิชย์-กสิกร” ประเดิมก่อน กรุงไทย เริ่ม 29 มี.ค.นี้

นายธนา โพธิกําจร ผูอํานวยการอาวุโส ผูบริหารสาย Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชยกลาววา แนวทาง การดําเนินงานในดานดิจิทัลแบงกกิ้งในปนี้ยังคงมุงมั่นพัฒนาสูการเปนแพลตฟอรมที่สามารถเชื่อมตทุกสังคม เขาไวดวยกัน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุมทุกรูปแบบ พรอมเดินหนาสูเปาหมาย การเปนดิจิทัลแพลตฟอรมขนาดใหญที่ถูกขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและขอมูลเปนหลัก ในอีก 3 ปขางหนา ดัง นั้นในปนี้ธนาคารจึงมุงใหความสําคัญกับการพัฒนาและสรางฟเจอรใหมๆ บนแอปพลิเคชัน SCB EASY อยางตอ เนื่อง โดยตั้งแตตนปที่ผานมาไดแนะนําบริการและเพิ่มฟเจอรใหมๆ ทุกเดือน เพื่อตอบสนองความตองการของ ลูกคาในยุค 4.0 ทําใหมียอดลูกคาใหมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกวา 3 แสนรายตอเดือน โดยปจจุบันมียอดผูใชงานอยูที่กวา 6.5 ลานราย มียอดใชงานแอคทีกวา 75% และมีจํานวนธุรกรรมผาน SCB EASY เฉลี่ย 150 ลานธุรกรรมตอ เดือน โดยธุรกรรมสามอันดับแรกที่ลูกคาใชบริการมากที่สุด คือ โอนเงิน, เติมเงิน, และจายบิล”
เปดธุรกรรมยอดฮิต ผานแอปฯ SCB EASY ฟรี ดานนายธนา เธียรอัจฉริยะ รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชยกลาววา ลาสุดไดเปดตัวแนวคิดทางการตลาดใหมที่จะสรางปรากฏการณแหงมิตรภาพครั้งสําคัญกับ “SCB EASY Freenomenon” ที่เปนการสานตอแนวคิด “แฮปปทรานแซคชั่น” (Happy Transaction) มุงสรางความรูสึกดีๆ ในทุกครั้งที่ทําธุรกรรมผานแอปพลิเคชัน SCB EASY ดวยการเปนธนาคารแรกที่ยกเลิกคาธรรมเนียมเมื่อทํา ธุรกรรมทางการเงินผาน แอปพลิเคชัน SCB EASY ใน 5 ธุรกรรมยอดฮิตของคนยุคดิจิทัล ไดแก 1.โอนขามเขต 2.โอนตางธนาคาร 3.เติมเงินตางๆ 4.จายบิล 5.กดเงินโดยไมใชบัตรขามเขต ตั้งแตวันที่ 26 มี.ค. เปนตนไป โดย กอนหนานี้ไดสงบริการ SCB Connect บน LINE แพลตฟอรมที่ชวยแจงเตือนทุกความเคลื่อนไหวของบัญชีทุก รายรับ รายจาย ฟรีตั้งแตบาทแรก ไมตองเสียคาธรรมเนียมใดๆ ซึ่งไดรับการตอบรับจากกลุมลูกคาของธนาคาร อยางดีมียอดผูใชงานเกือบ 2 ลานราย สําหรับธุรกรรมทางการเงินยอดฮิตของคนยุคดิจิทัล ที่จะมีการยกเลิกคาธรรมเนียมเมื่อทําผานแอปพลิเคชัน SCB EASY มีรายละเอียดดังนี้ 1.การโอนเงินขามเขตธนาคาร ที่สามารถทําไดอยางไมจํากัดและไมมีคา ธรรมเนียม ซึ่งปกติจะฟรีคาธรรมเนียมเพียง 5 รายการตอเดือน ตอบัญชีและรายการตอไป รายการละ 10 บาท 2.การโอนเงินไปบัญชีตางธนาคาร ที่จะทําใหลูกคาสามารถโอนเงินไปธนาคารใดก็ไดในประเทศไทยอยางไม จํากัดและไมมีคาธรรมเนียม ซึ่งปกติจะมีคาธรรมเนียมรายการละ 25 บาท สําหรับการโอนตั้งแต 0 – 20,000 บาท รายการละ 35 บาท สําหรับการโอนมากกวา 20,000 – 50,000 บาท 3.การเติมเงิน (Top-up) ตางๆ เชน การเติมเงินโทรศัพทระบบเติมเงิน กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-wallet) การ เติมเงินอีซี่พาส (Easy Pass) หรืออื่นๆ ที่โดยปกติจะมีคาธรรมเนียมขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางรานคา 4.การจาย บิล เชน การจายบิลคาบัตรเครดิต คาโทรศัพทคานํ้า คาไฟฟา รวมถึงคาภาษีที่โดยปกติจะมีคาธรรมเนียม ขึ้น อยูกับขอตกลงระหวางรานคาเชนเดียวกัน 5.การกดเงินโดยไมใชบัตรขามเขตธนาคาร บริการใหมลาสุด โดย ปกติจะมีคาธรรมเนียม 25 บาทตอรายการ หากเปนการกดเงินสดผานบัตร ATM ขามเขตธนาคาร
กสิกร ฟรีคา “โอน เติม จาย” ไมจํากัด
ขณะที่ นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผูจัดการอาวุโส กสิกรไทย เปดเผยวา ธนาคารฟรีคาธรรมเนียม “โอน เติม จาย” บนชองทางดิจิทัล 4 ชองทาง เริ่ม 28 มี.ค. ไดแก K PLUS, K PLUS SME, K-Cyber, K-Cyber SME โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ดวยคาธรรมเนียมที่ถูกลง จากฐานลูกคาที่มีอยู 14.5 ลานราย จะทําใหปริมาณธุรกรรม ชองทางดิจิทัลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ลดตนทุนการบริหารจัดการเงินสดในระยะยาว ชวยลดตนทุนใหระบบ เศรษฐกิจ ทั้งระดับสวนรวม รานคา และลูกคาที่ใชบริการ โดยตั้งเปาวาจะทําใหมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นเปน 6 พันลานรายการ ภายในกลางปนี้ อยางไรก็ตามปจจุบันชองทางโมบายแบงกกิ้งและอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง มีผูใชงานผาน K-PLUS จํานวน 8.1 ลานคน และมีธุรกรรม 6.3 ลานลานบาทตอป K-Cyber Banking 1.7 ลานราย ธุรกรรม 1.7 ลานลานบาทตอป K PLUS SME จํานวน 4.4 แสนราย ธุรกรรม 2 แสนลานบาทตอปและ K Cyber SME จํานวน 43,000 ราย ธุรกรรม 4 แสนลานบาทตอปี
กรุงไทย ดีเดย 29 มี.ค. ฟรีคาโอน ถึงสิ้นป
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงไทย เปดเผยวา ตั้งแตวันที่ 29 มี.ค.นี้เปนตนไป ธนาคาร กรุงไทย ไมคิดคาธรรมเนียมการโอนเงินขามเขต หรือโอนตางธนาคารแบบทันทีจายบิลคาสินคาและบริการ บริการเติมเงินผาน KTB netbank จนถึงสิ้นปนี้ถือเปนอีกมาตรการหนึ่งที่สนับสนุนใหประชาชนใชชองทาง อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ผลักดันสูสังคมไรเงินสดอยางแทจริง นอกจากนี้ที่ผานมา ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชยของรัฐ ไดสนับสนุนการดําเนินนโยบายดาน เศรษฐกิจของรัฐบาลอยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งในสวนของภาคเศรษฐกิจพื้นฐานที่ธนาคารมุงลดภาระตนทุน ทางการเงินของผูประกอบการรายยอยและประชาชนทั่วไป โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกคารายยอย (MRR) ในอัตราที่ตํ่าที่สุดในระบบธนาคารพาณิชยเพียง 7.12% ตอปและเปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนนโยบาย National e-Payment อยางตอเนื่อง ทั้งจากการสนับสนุนการออกบัตรสวัสดิการแหงรัฐจํานวนกวา 11 ลานใบ ที่ชวยใหผูมีรายไดนอยในทุกพื้นที่ไดรับเงินสวัสดิการรวมกวา 3,000 ลานบาทตอเดือน และจากการติดตั้งเครื่อง EDC รานธงฟาประชารัฐ ทุกอําเภอทั่วประเทศกวา 2 หมื่นรานคา ลาสุด เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผานมา ไดติดตั้ง EDC พรอมบริการสแกน QR ที่หนวยงานราชการเกือบ 7,200 จุดทั่ว ประเทศ พรอมออกบัตร “กรุงไทยพรอมจาย” ที่ไมมีคาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น สําหรับประชาชนที่ไมมีบัญชี ธนาคาร เพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจสามารถใชบริการรับจายเงินกับหนวยงานราชการผานชองทาง อิเล็กทรอนิกสและธนาคารคาดวาการยกเวนคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมผาน KTB netbank ในครั้งนี้จะชวยให ปริมาณการทําธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว สงผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการดําเนินงานและลดคาใช จายทั้งในสวนของลูกคาและในภาพรวมของประเทศ “การยกเวนคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมในครั้งนี้เปนเพียงหนึ่งในมาตรการของธนาคารตามยุทธศาสตรดังกลาว และรูสึกยินดีที่ธนาคารใหญๆ ไดมีสวนรวมในการสนับสนุนสังคมไรเงินสด โดยการลดคาธรรมเนียมการใช บริการผานชองทางออนไลนแบงกกิ้งดวยเชนกัน สําหรับธนาคารกรุงไทย เรามุงเนนการดูแลลูกคาในทุกพื้นที่ ใหมีโอกาสใชบริการทางการเงินอยางทั่วถึงและยั่งยืน”
แบงกกรุงเทพ เพิ่มฟรีคาโอนเงิน ผานตู ATM
นางปรัศนีอุยยามะพันธุผูชวยผูจัดการใหญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ธนาคารไดพิจารณา ยกเวนคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมผานชองทางดิจิทัล ทั้งชองทางบริการผานโทรศัพทมือถือ บัวหลวง เอ็มแบ งกกิ้ง ที่ไดรับความนิยมอยางสูง และชองทางบริการทางอินเทอรเน็ต บัวหลวง ไอแบงกกิ้ง สําหรับลูกคาที่นิยม ทําธุรกรรมโอนเงินขามเขต โอนเงินตางธนาคารแบบทันทีโอนเงินพรอมเพยการชําระบิลคาสินคาและบริการ และบริการเติมเงิน ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2561 เปนตนไป พรอมกันนี้ธนาคารไดยกเวนคาธรรมเนียมเอทีเอ็มถอนเงินขามเขต และโอนเงินขามเขตจากบัญชีภายใน ธนาคาร และโอนเงินไปยังบัญชีตางธนาคาร ตั้งแตวันที่ 1-30 เม.ย.2561 เพื่ออํานวยความสะดวกและมอบเปน ของขวัญใหกับลูกคาผูถือบัตรธนาคารกรุงเทพที่ทําธุรกรรม ผานตูบัวหลวงเอทีเอ็มในชวงเทศกาลปใหมไทย นางปรัศนีกลาวเพิ่มเติมวา บริการทางการเงินที่หลากหลายผานชองทางดิจิทัลเปนบริการที่ไดรับความนิยมจาก ลูกคาและมีการขยายตัวอยางสูงในปจจุบัน ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการเงินทําใหธนาคารเรง พัฒนารูปแบบการใหบริการธนาคารดิจิทัล เพื่อใหมั่นใจวาลูกคาจะไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การทําธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรภาครัฐในการผลักดันใหไทยเปนสังคมไรเงินสด ไดอยางรวดเร็ว.