งาน “กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับ สภาสถาบันการเงินของรัฐ”

งาน “กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับ สภาสถาบันการเงินของรัฐ”

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คุณฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน คุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานงาน “กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับ สภาสถาบันการเงินของรัฐ” โดยมี คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน คุณวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพากิจ คุณยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 คุณอานุภาพ คูวินิชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2 คุณธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย คุณวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้าร่วมงาน โดยในงานได้จัดให้มีการเยี่ยมชมวังบางขุนพรหม และศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และการแข่งขันฟุตบอล เพื่อให้ผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหารของสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับ สภาสถาบันการเงินของรัฐ จัดขึ้น ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร