ธอส.รับรางวัล TQM-Progressive Learners เรื่อง การสื่อสารของผู้นำระดับสูง

ธอส.รับรางวัล TQM-Progressive Learners เรื่อง การสื่อสารของผู้นำระดับสูง

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

(วันที่ 16 สิงหาคม 2561) คุณสุดจิตตรา คำดี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล TQM-Progressive Learners ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE& The 19 th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆนำไปใช้และประสบความสำเร็จ ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้นำเสนอผลงานเรื่อง “การสื่อสารของผู้นำระดับสูง” ซึ่งเป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี” ของกระบวนการในหมวด 1 การนำองค์กร โดยมีแนวทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความผูกพันกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือที่สำคัญ ซึ่ง ธอส. ได้ยกระดับการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลที่สามารถถ่ายทอดทิศทาง นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทันที กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย