ธอส.รับ 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

ธอส.รับ 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 คุณนรินทร์ กัลยาณมิตร คุณธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคาร และคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย

1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ที่จะทำให้รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่รัฐวิสาหกิจ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

2. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือ “โครงการพี่เลี้ยง” ประเภทดีเด่น เป็นรางวัลคู่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นพี่เลี้ยงในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน แบ่งปัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นน้องเลี้ยง ได้แก่ องค์กรสะพานปลา (อสป.) สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และ

3. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ (โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ) เป็นรางวัลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย มีธุรกิจด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้ำประกันที่ต่ำ ความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน และด้านการประกอบอาชีพ/ธุรกิจให้กับประชาชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าระหว่างกัน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์