สมุทรปราการ รื้อผังเมืองใหม่ รับรถไฟฟ้า-เมกะโปรเจกต์

สมุทรปราการ รื้อผังเมืองใหม่ รับรถไฟฟ้า-เมกะโปรเจกต์

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

จากสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของ จ.สมุทรปราการ ทำให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการเตรียมรื้อผังเมืองรวมสมุทรปราการครั้งใหญ่ โดยใช้โมเดลเดียวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยขน์ที่ดินให้เอื้อต่อการลงทุนโครงการขนาดใหญ่รอบสถานีรถไฟฟ้าที่พาดผ่านถึง 3 สาย สนามบินสุวรรณภูมิ และเมกะโปรเจกต์อย่างโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC คาดอีก 2 ปี เตรียมประกาศใช้

ผังเมืองเชื่อมแบบไร้รอยต่อกับกรุงเทพฯ
ปัจจุบันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กำลังอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการใหม่ เนื่องจากสภาพพื้นที่การพัฒนาโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยจะมีการปรับปรุงผังเมืองรวมให้เอื้อต่อการพัฒนามากขึ้น สอดรับกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจและสังคม หลังจากที่ จ.สมุทรปราการ มีโครงการระบบขนส่งมวลชนที่เชื่อมการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ได้สะดวกมากขึ้น

สำหรับแนวทางการปรับปรุงผังเมืองใหม่ จะใช้โมเดลเดียวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายให้จังหวัดปริมณฑลจัดทำผังเมืองรวมร่วมกับกรุงเทพฯ ในรูปแบบไร้รอยต่อ โดยในร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ จะมีกำหนดพื้นที่ FAR (Floor Area Ratio) หรืออัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน และ OSR (Open Space Ratio) หรืออัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารมาบังคับใช้ด้วย

นอกจากนี้ จะมีการให้ FAR โบนัส เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าด้วย หากเอกชนมีการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น เว้นระยะถอยร่นริมถนน เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้ได้มากขึ้น จากปัจจุบันในบางพื้นที่มีติดข้อบัญญัติการคุมความสูง หรือไม่สามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้

ส่วนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการฉบับใหม่ อาจจะไม่มีการปรับลดพื้นที่ลง เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้ว จ.สมุทรปราการ เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรม แต่จะให้ขยายนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่นเดียวกับพื้นที่ฟลัดเวย์รับน้ำก็ยังต้องคงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากต่อไปจะมีการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมมาจากอยุธยาลงมายังฝั่งอ่าวไทย
รถไฟฟ้า-เมกะโปรเจกต์ ปลุกศักยภาพสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ ในปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านโครงข่ายทางด้านคมนาคมหลากหลายโครงการ ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ซึ่งเปิดบริการไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 และโครงการในอนาคตอย่างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลาดพร้าว-สำโรง ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564 และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ที่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปลายปี 2562 นอกจากนี้ยังมีโครงการถไฟฟ้าเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งล้วนแล้วแต่เอื้อต่อการอยู่อาศัยมากขึ้น