ธอส. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2561

ธอส. คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2561

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) คว้ารางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นองค์กรคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับองค์กรต้นแบบระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล จึงถือเป็นรางวัลที่สามารถการันตีได้ว่า ธอส. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ธนาคาร โดย ธอส. ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2559 ควบคู่ไปกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ซึ่งเกณฑ์ TQA ส่งเสริมให้ธนาคารเห็นโอกาสในการปรับปรุงด้วยการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และศักยภาพขององค์กรพร้อมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้ความสำเร็จและข้อผิดพลาดของทั้งคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงองค์กร และเลือกทำในสิ่งที่เห็นผลเร็วที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ ธอส. ณ สิ้นปี 2561 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกด้าน โดยสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 213,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 8.30% จากสิ้นปีก่อน ยอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,115,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.03% สินทรัพย์รวม 1,163,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.55% และเงินฝากรวม 943,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.94%

ทั้งนี้ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ธอส. ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของพนักงานทุกคน ที่เปิดรับและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ อย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือก้าวไปสู่ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน และธนาคารยังมั่นใจว่าหลังจากนี้พนักงานทุกคนจะยังร่วมแรงร่วมใจยกระดับองค์กรสู่รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความ โดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม หรือ Thailand Quality Class Plus(TQC Plus) ต่อไป