รถไฟฟาสายสีแดง UPDATE 2561

รถไฟฟาสายสีแดง UPDATE 2561

#สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ #อยู่ต่างประเทศซื้อบ้านในไทย #สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดน #อยู่ต่างประเทศอยากซื้อบ้านในไทย

รถไฟฟาสายสีแดงเปนอีกสายหนึงทีกําลังจะมีกําหนดเสร็จในป2563นันคือสายสีแดงเข้มบางซือ-รังสิต ซึงจริงๆแล้วสายนีเปนเพียงส่วนหนึงจากทังหมดของเส้นสีแดง ซึงมีทังสายสีแดงเข้ม และสีแดงอ่อน โดยเราจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละสายในบทความนีกันซึงหากกล่าวโดยสรุปนันโครงการรถไฟฟาสายสีแดงเริมต้นเพือแก้ปญหาการเดินรถทีจะเดินทางออกจากสถานีหัวลําโพงปัญหาคือ ความล่าช้าและการไปถึงปลายทางไม่ตรงเวลา เมือขบวนรถไฟออกจากสถานีหัวลําโพงจุดตัดแรกทีรถไฟจะมาเจอคือ จุดตัดยมราช ซึงนอกจากรถไฟแล้วก็ยังมีการจราจรบนท้องถนนทีหนาแน่นด้วย ทําให้ในช่วงเช้าและเย็น รถไฟต้องจอดรอการจราจรในจุดนีซึงกินเวลาค่อนข้างนาน รวมถึงอุปสรรคอืนๆ อีกหลายอย่างจึงทําให้รถบางขบวนมาถึงปลายทางช้ากว่ากําหนดซึงในอดีตเมือ 30 ปก่อนเคยมีโครงการหนึงเกิดขึนมาเพือจะช่วยแก้ปญหาในจุดนีคือ โครงจุดมุ่งหมายของโครงการรถไฟฟาสายสีแดง
การโฮปเวลล์หรือ โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับ แต่ก็ไม่สําเร็จจากปญหาการคอรัปชันและก็ได้ทิงซากเอาไว้ดังที
ได้เห็นกันในปจจุบัน ในบทความนีRealist จะพาผู้อ่านไปอัพเดทความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟาสายสีแดงกัน (Q2 2561) โดยจะเกรินทีมาเล็กน้อยของโครงการนีและพาไปดูเส้นทางทีมีทังหมดในแผนการ ณ ปจจุบัน โดยประกอบไปด้วยสายสีแดงเข้ม บางซือ-รังสิต, สายสีแดงเข้ม บางซือหัวลําโพง, สายสีแดงเข้ม หัวลําโพง-มหาชัย, MissingLink, สายสีแดงอ่อน ศาลายา-ตลิงชัน-ศิริราช และสายสีแดงอ่อน บางบําหรุ-มักกะสัน

Cr. Realist